Seznam použité a doporučené literatury k jednotlivým kapitolám e-learningového kurzu

Udržitelný rozvoj, ekologie

Karel Altman, Úloha spolků v sociálním, národnostním a kulturním vývoji Brna, in: Národopisné studie o Brně, Brno 1990, s. 94–107.
Bohuslav Blažek, Venkovy. Anamnéza, diagnóza, terapie, Brno 2002
Jan Činčera, Petr Klápště, Karel Maier, Hry a výchova k občanské společnosti, Praha 2005
Ekosystémy a lidský blahobyt. Syntéza. Zpráva Hodnocení ekosystému k miléniu, Praha 2005
Al Gore, Země na misce vah, Praha 1994
Zdeněk Kratochvíl, Filosofie živé přírody, Praha 1994
Hana Kulichová a kol., Týden pro udržitelný život aneb Program člověk a prostředí. Vydalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-Sever 2005
Aleš Máchal, Josef Husták: Malý ekologický a environmentální slovníček, Brno 1996
Donella H. Meadowsová, Dennis L. Meadows, Jörgen Randers, Překročení mezí, Praha 1995
Igor Míchal: Ekologická stabilita, Praha 1994
Bedřich Moldan, Ekologie, demokracie, trh, Praha 1992
Bedřich Moldan, Životní prostředí (globální perspektiva), Praha 1994
Bedřich Moldan (ed.), Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, Rio de Janeiro, 3.-4. června 1992, Dokumenty a komentáře, Praha 1993
Naše globální sousedství (Our Global Neighbourhood), zpráva Komise pro globální řízení OSN. Rada pro mezinárodní vztahy 1995
Naše společná budoucnost (Our Common Future), Academia, Praha 1991
Martin Nawrath (ed.), Tvorba vize komunity. Příručka pro společné plánování udržitelného rozvoje komunit, Brno 2004
Paul Samuelson, William D. Nordhaus, Ekonomie, Praha 1991
František Tichý, Přírodní škola – cesta jako cíl aneb vyprávění o minulosti, současnosti a zkušenostech alternativního gymnázia, Semily 2011
Alvin Toffler, Šok z budoucnosti, Praha 1980
Ernst Ulrich von Weizsäcker, Amory D. Lovins, Hunter L. Lovinsová: Faktor čtyři (Dvojnásobný blahobyt - poloviční spotřeba přírodních zdrojů), Frýdek - Místek, 1996

Biologie

Použitá a doporučená literatura:

Aichele, D., Golte-Bechtle, M., Janáčková, H., 2007: Co tu kvete?: Kvetoucí rostliny střední Evropy ve volné přírodě, Knižní klub, Praha, 430 pp.
Baker N., 2004: The amateur naturalist, National Geographic, Washington, 288 pp.
Bouchner M., 2003: Stopy zvěře, kapesní průvodce, OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, Praha, 263 pp.
Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J., 1995: Klíč k určování bezobratlých, Scientia, Praha, 285 pp.
Durrel G., Durrel L., 1997: Amatérský přírodovědec (všestranný praktický průvodce světem přírody), Slovart, Praha, 320 pp.
Fuchs R., Škopek J., Formánek J., Exnerová A., 2002: Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy, Consult, Praha, 320 pp.
Lulák M., Krnáč J., 1999: Začínáme s entomologií a chovem motýlů, ALFA CONSUNLTING, s.r.o., Karviná, 352 pp.
Mikátová B., Vlašín M., 1998: Ochrana obojživelníků, EkoCentrum Brno, Brno, 136 pp.
Primack R. B., Kindlmann P., Jersáková J., 2001: Biologické principy ochrany přírody, Portál, Praha, 349 pp.
Sládeček V., Sládečková A., 1997: Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod: díl 2., konzumenti,ČVVS, Praha, 358 pp.
Swensson L., Grant P. J., Mullarney D., Zetterström, 2004: Praktická určovací příručky: Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu, Svojtka&Co., Praha, 400 pp. (Urychleným a neodborným překladem knihy bohužel došlo k mnoha chybám a text této příručky, která je považována za nejlepší evropské dílo tohoto typu, je tak protkán zavádějícími informacemi. Minimálně informace týkající se výskytu jednotlivých druhů na území ČR tak naprosto nelze brát vážně.)
Šťastný K., Bejček V., Hudec K., 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003, Aventinum, Praha, 463 pp.
Zasadil P., (ed.), 2001: Ptačí budky a další možnosti zvyšování hnízdních možností ptáků, ČSOP, Praha, 136 pp.

Internetové zdroje informací:
Česká společnost ornitologická
Stránky o ochraně rorýse obecného
Český svaz ochránců přírody - metodiky
Mezinárodní encyklopedie živočichů, rostlin a hub
Určovací klíče a další

Stránky se zajímavými projekty:
www.calla.cz
www.daphne.cz

 

Paměť krajiny

Irena Bukačová, Jiří Fák, Paměť krajiny III. Soupis drobných památek Plaska, Mariánská Týnice 2008
Václav Cílek, Krajiny vnitřní a vnější. Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablečného štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu, Praha 2002
Jaromír Gottlieb – Radana Jakubcová, Cestička do škola aneb několik kroků k úspěšnému komunitnímu projektu. Metodická příručka pro školy Královéhradeckého kraje, Jičín 2004
Pavel Hájek, Česká krajina a baroko. Urbanismus českého baroka na příkladu města Jičína a jeho okolí. Praha 2003
Tomáš Hájek, Irena Bukačová, Příběh drobných památek (Od nezájmu až k fascinaci). České Budějovice 2001
Ladislav Hosák, Moravské a slezské místní jméno jako historický pramen. In: Acta UP - řada Historica III, Praha 1962, s. 141–182.
Ladislav Hosák, Rudolf Šrámek, Místní jména na Moravě a ve Slezsku I-II, Brno 1970, 1980.
Erazim Kohák, Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky, Praha 2002
Ivana Maxová, Vratislav Nejedlý, Pavel Zahradník, Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Náchod, příloha časopisu Zprávy památkové péče, 62, Praha 2002
Libuše Olivová-Nezbedová a kol., Pomístní jména v Čechách, Praha 1995.
Antonín Profous, Jan Svoboda,Vladimír Šmilauer, Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, I-V, Praha 1949-1960.
Tomáš Růžička, Ladislav Ptáček, Blažena Hušková, Péče o krajinu. Příručka pro výměnné pobyty k péči o krajinu a pozemkové spolky, Brno 2004
Jiří Sádlo, Petr Pokorný, Pavel Hájek, Dagmar Dreslerová, Václav Cílek: Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí, 2. vyd., Praha 2008
August Sedláček, Místopisný slovník království Českého, 2. Vydání Praha 1998.
Simon Schama, Krajina a paměť, Praha 2007
Alexandr Skalický, Sochařské památky v krajině Broumovska, in: Broumovsko. Interpretace kulturního a historického dědictví na Broumovsku, Broumov 2003
Karel Stibral, Příroda jako památka, Ekolist. Měsíčník o životním prostředí XI, 2006, s. 14–17
Vladimír Šmilauer, Úvod do toponomastiky, Praha 1963.
Jarmila Štogrová (ed.), Kaplička na návsi, křížek v polích. Almanach konference Místní komunita a drobné památky Česká Lípa 13.-14.5. 2006. Česká Lípa 2006
Reinhard Witt, Hana Kulichová, Vnímáme přírodu všemi smysly: metodická pomůcka pro smyslové vnímání přírody, vydalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-Sever 2008


Estetické hodnoty v krajině

Theodor W. F. Adorno: Estetická teorie, Praha 1997, s. 86–107
Edmund Burke, O vkuse, vznešenom a krásnom, Bratislava 1981
Roger Caillois, Zobecněná estetika, Praha 1968
Člověk a příroda v novodobé české kultuře. Sborník symposia, Praha 1989
Otakar Hostinský, Co jest malebné. Umění a příroda v estetické výchově, in: O umění, Praha 1956.
Immanuel Kant, Kritika soudnosti, Praha 1975
Pavel Klvač (ed.), Člověk a les, Brno 2006
Hana Librová, Láska ke krajině?, Brno 1988
Ladislav Ptáček (ed.), Interpretace místního dědictví. Příručka pro plánování a tvorbu prezentací místních zajímavostí, Brno 2004
Jean Jacques Rousseau, Sny samotářského chodce. Praha 2002 (též 1913)
Simon Schama, Krajina a paměť, Praha 2007
Karel Stibral, Proč je příroda krásná? Estetické vnímání přírody v novověku, Praha 2005
Karel Stibral, Darwin a estetika, Červený Kostelec 2006
Petr Wittlich, Umění a život. Doba secese, Praha 1987
Ondřej Zatloukal, Et in Arcadia ego, Olomouc 2004
Jiří Zemánek (ed.), Divočina – příroda, duše, jazyk, Praha 2003
Jiří Zemánek (ed.), Od země přes kopec do nebe, Praha 2005


Archeologie

Hans-Werner Goetz, Život ve středověku, Praha 2005
Jacques Le Goff, Hledání středověku. Rozhovor s Jeanem Mauricem de Montremy, Praha 2005
Jacques Le Goff, Kultura středověké Evropy, Praha 2005
Jan Klápště, Proměna českých zemí ve středověku, Praha 2005
Martin Kuna a kolektiv, Nedestruktivní archeologie, Praha 2004
Massimo Montanari, Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě, Praha 2003
Josef a Lydia Petráňovi, Rolník v evropské tradiční kultuře, Praha 2000
Jiří Sádlo, Petr Pokorný, Pavel Hájek, Dagmar Dreslerová, Václav Cílek: Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí, 2. vyd., Praha 2008
Zdeněk Smetánka, Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna, Praha 1988
Zdeněk Smetánka, Archeologické etudy. Osmnáct kapitol o poznávání středověku, Praha 2003
Zdeněk Smetánka, Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života, Praha 2004


Regionální historie

Jaroslav Bárta a kol., Letem českým světem 1898/1998. Obraz proměny českých zemí v odstupu století, Praha 1999
Jan Bumba, České katastry od 11. do 21. století, Praha 2007
Václav Černý, Kronikář. Občanská knihovna sv. 95, 2. dopl. vydání, Praha 1940
Dušan Foltýn, Chorušice, Choroušky, Zahájí. Kapitoly z dějin a místopisu, Chorušice 2006
Jana Horváthová, Kapitoly z dějiny Romů, Praha 2002
Ivan Hlaváček, Jaroslav Kašpar, Rostislav Nový, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1993
Zdeněk Hojda, Jiří Pokorný, Pomníky a zapomníky, 2. vydání, Praha – Litomyšl 1997
Jan Janák, Zdeňka Hledíková, Dějiny správy v českých zemích do roku 1945, Praha 1989
Lucie Krubnerová (ed.), Projekty dělají partneři, Poděbrady 2006
Eduard Maur, Paměť hor, Šumava – Říp – Blaník – Hostýn – Radhošť, Praha 2006
Petr Mikšíček, Znovuobjevené Krušnohoří. Das wiederentdeckte Erzgebirge. Průvodce po živoucích i zaniklých místech centrálního Krušnohoří. Ein Führer dur die lebendingen und verschwundenen Orte des Zentralerzgebirges, 4. upravené vydání, Boží Dar – Domažlice 2006
Petr Mikšíček a kol., Zmizelé Sudety. Das Verschwundene Sudetenland, 4. rozšířené vydání, Praha – Domažlice 2006
Naše dědictví, ediční řada s množstvím podřad (Libri), Praha
Ctibor Nečas, Českoslovenští Romové v letech 1938–1945, Brno 1994
Martina Novozámská a kol., Lipová/Spansdorf 1915–2005. Obrázky z mé rodné vesnice, Praha 2006
Josef Pekař. Kniha o Kosti. Kus české historie, I–II, Praha 1910–1911
Josef Peterka, Cesta k rodinným kořenům. Praktická příručka občanské genealogie, Praha 2006
Josef Petráň, Příběh Ouběnic. Mikrohistorie české vesnice, Ouběnice 2000, 2. vydání, Praha 2001
Antonín Podlaha a kol.: Posvátná místa království Českého: dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů a jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Díl I-VII, Praha 1907-1913 (dělení podle vikariátů: Díl I.: Vikariáty Českobrodský, Černokostelecký, Mnichovický a Prosecký. 1907. Díl II.: Vikariáty Berounský, Bystřický a Plzeňský. 1908. Díl III.: Vikariáty Kralovický, Vlašimský a Zbraslavský. 1909. Díl IV. Vikariáty Kolínský a Rokycanský. 1910. Díl V.: Vikariát Libocký. 1911. Díl VI.: Vikariát Sedlčanský a Votický. 1912. Díl VII.: Vikariát Slanský. 1913.)
Václav Rameš, Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha 2005
František Roubík, Příručka vlastivědné práce, 2. doplněné vydání, Praha 1947
Pavel Scheufler, Historické fotografické technicky, Praha 1993
Pavel Scheufler, Galerie c. k. fotografů, Praha 2001
Soupis památek historických a uměleckých v království Českém (později Soupis památek historických a uměleckých v Republice československé), 51 dílů (díl 49 (Plzeň) přepraven do tisku, nevyšel), Praha 1897-1937
Matěj Spurný (ed.), Proměny sudetské krajiny, Praha – Domažlice 2006
Matěj Spurný (ed.), Sudetské osudy, Praha – Domažlice 2006
Michal Valenčík, Ohrožené památky. Kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2007
Marta Vančurová a kol., Zmizelí sousedé, Praha b. d. /2004/
Miroslav Vaněk, Orální historie. Metodické a „technické“ postupy. Olomouc 2003
Miroslav Vaněk, Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Hlasy minulosti 1, Praha 2004
Miroslav Vaněk, Pavel Mücke, Hana Pelikánová, Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie, Praha 2007
Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko, ediční řada (Paseka), Praha – Litomyšl


Památky a péče o ně

Jan Baleka, Výtvarné umění. Výkladový slovník, Praha 1997
Jan Bláha a kol., Za hrou do muzea – a zpět, Jičín 2007
Oldřich J. Blažíček – J. Kropáček, Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991
Oldřich J. Blažíček a kol., Slovník památkové péče. Terminologie, morfologie, organizace, Praha 1962
Alexandra Brabcová (ed.), Brána muzea otevřená. Průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea, Náchod 2003
Dějiny českého výtvarného umění I-VI, Praha 1984-2007
Max Dvořák, Katechismus památkové péče, Praha 2004
Tomáš Hájek – Karel Jech, Téma pro 21. století. Kulturní krajina (aneb proč ji chránit?), Praha 2000
James Hall, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991
Jaroslav Herout, Jak poznávat kulturní památky, Praha 1986
Jaroslav Herout, Naše stavební památky, Praha 1975
Ivo Hlobil, Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů. Praha 2008
Ladislav Kesner ml. (ed.), Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti, Praha 2000
Ladislav Kesner ml. (ed.), Vizuální teorie. Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech, Praha 1998
Jaromír Kouba, Úvod do muzeologie, Praha 1998
Kulturní dědictví v současnosti. Sborník z konference o směrech a možnostech ochrany, obnovy a využití památek. Hradec Králové 2004
Kulturní dědictví v současnosti. Využití památek. Hradec Králové 2006
František Parkan a kol., Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka, Praha 2008
Jana Poláková (ed.), Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, Praha 2007
Práce jako na kostele, 2. rozš. vydání, 2010
Emanuel Poche, Umělecké památky Čech I–IV, Praha 1977–1982
Bohuslav Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska I–II, Praha 1994–1999
Vlastimil Vinter, Stručný slovník památkové péče, Ústí nad Labem 1983
Vlastimil Vinter, Úvod do dějin a teorie památkové péče, Praha 1982 (skripta FF UK)


Nemovité památky

Lukáš Beran, Vladislava Valchářová (eds.), Industriál Libereckého kraje. Technické stavby a průmyslová architektura: průvodce, Praha 2007
Tomáš Durdík, Encyklopedie českých hradů, Praha 1995 (příp. následná další vydání včetně Ilustrované encyklopedie)
Tomáš Durdík, Zříceniny českých hradů, tvrzí a zámků. Střední Čechy, Praha 2000 (další kraje následovaly)
Eva Dvořáková, Benjamin Fragner, Miloš Matěj, Jiří Merta, Zdeněk Rasl - Tomáš Šenberger, Industriální skanzen Čechy a Morava, příloha časopisu Technický magazín T92, Praha 1992
Eva Dvořáková – Benjamin Fragner – Tomáš Šenberger, Industriál – paměť – východiska, Praha 2007
Jiří Fiedler, Židovské památky v Čechách a na Moravě, Praha 1992
Pavel Fojtík – Stanislav Linert – František Prošek, Historie městské hromadné dopravy v Praze, Praha 2005
Dušan Foltýn a kol. Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Praha 2005
Benjamin Fragner (ed.), Průmyslové dědictví. Industrial Heritage, Sborník příspěvků z mezinárodního bienále Industriální stopy. Conference Proceedings from the International Biennial 'Vestiges of Industry', Praha 2008
Milan Hlavačka (ed.), Železnice Čech, Moravy a Slezska, Praha 1995
Hana Hlušičková (ed.), Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I.-IV. díl, A–Ž, Praha 2001-2004
Jiří Jaroš, Slovník Technických památek Blanenska, Blansko 2000
Jaroslav Jásek, Vodárenství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2000
Magda Křivanová, Luděk Štěpán, Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách, Praha 2000
Karel Kuča, České, moravské a slezské zvonice, Praha 1995
Jiří Majer, Zdeněk Rasl – Karel Černý, Technické památky Středočeského kraje, Praha 1987
Mojmír Maršák, Putování za technickými zajímavostmi ČSR, Praha 1981
Miloš Matěj et al., Technické památky v Ostravě, Ostrava 2007
Miloš Matěj – Michaela Ryšková, Ostrava napospas ... Paměť města: kamenouhelné doly Ostravsko-karvinského revíru. Industriální skanzen, příloha časopisu Technický magazín T94, Praha 1994
Zbyněk Stránský, Úvod do studia muzeologie, Brno 2000
Pavel Vlček, Petr Sommer, Dušan Foltýn, Encyklopedie českých klášterů, Praha 1998
Pavel Vlček, Encyklopedie českých zámků, Praha 1994


Urbanismus

Dějiny českých, moravských měst, slezských měst, ediční řada NLN, Praha
Sylva Dobalová, Zahrady Rudolfa II. Jejich vznik a vývoj, Praha 2009
Jan Hendrych, Tvorba krajiny a zahrad, České vysoké učení technické v Praze, Praha 2005
Historický atlas měst České republiky, ediční řada (Historický ústav AV ČR), Praha
Karel Chotek, Osídlení. In: Československá vlastivěda, řada II. Národopis, Praha 1936
Karel Kadlec, Valaši a valašské právo v zemích slovanských a uherských, Praha 1916
Karel Kuča, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996-2011
Karel Kuča, Věra Kučová, Principy památkového urbanismu, Praha 2000
Zdeněk Láznička, Typy venkovského osídlení v Československu. Práce brněnské základy ČSAV, sešit 3, ročník XXVIII, 1956
Otakar Máčel, Základní problematika urbanistické struktury vesnice v Čechách a na Moravě I., Brno 1954.
Josef Macůrek, Valaši v západních Karpatech, Ostrava 1959
Martin Nawrath (ed.), Plánovací víkend. Příručka pro společené plánování veřejných prostranství, Brno 2003
Božena Pacáková-Hošťálková a kol., Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Praha 2004
Josef Pohl, Typy vesnických sídel, in: Národopisný věstník XXVII, 1934-1935, s. 5nn.
František Říkovský, Základy k sídelnímu zeměpisu Česko-Slovenska, Brno 1939
Zdeněk Smetánka, Přírodní poměry a osídlování Čech v 10.–13. století, in: Archaeologia historica 3, 1978, s. 331nn.
Zdeněk Smetánka, Česká vesnice v období vzniku městských aglomerací, in: Archaeologia historica 3, 1978, s. 326nn.
Josef Vítězslav Šimák, Pronikání Němců do Čech kolonisací ve 13. a 14. století, Praha 1938
Jiří Škabrada, Zdeněk Smetánka, K metodice povrchového průzkumu raně středověké vesnice, in: Památková péče 34, 1974, s. 297–306
Jaroslav Šůla, Kolonizace Orlických hor a jejich podhůří na přelomu 16. a 17. století, in: Listy Orlického muzea 5, 1970, s. 209nn.


Nápovědy pro otevřené oči

Helena Florentová, Vladimír Kopecký, Křesťanské nebe. Poznáváme světce v umění a legendách. Praha 1994
Evermod Gejza Šidlovský, Svět liturgie. Slovník základní církevní terminologie. Praha 1991
Radko Chodura, Věra Klimešová, Alois Křišťan, Slovník pojmů sakrálního výtvarného umění, Karmelitánské Vydří 2001
Jaroslav Herout: Staletí kolem nás – přehled stavebních slohů, Praha 1981
Jaroslav Herout, Slabikář návštěvníků památek, Praha 1978
Jaroslav Kadlec (ed.), Bohemia sancta, životopisy českých světců a přátel Božích, Praha 1989
Rudolf Pfleiderer, Atributy světců, Praha 1998
Věra Remešová, Ikonografie a atributy svatých, Praha 1991
Jiří Roháček, Epigrafika v památkové péči, Praha 2007
Jan Royt, Hana Šedinová, Slovník symbolů: kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii, Praha 1998
Jan Royt, Slovník biblické ikonografie, Praha 2006
Karel Schwarzenberg: Heraldika čili Přehled její teorie se zřetelem k Čechám na vývojovém základě. Praha 1941.
Břetislav Štorm: Úvod do heraldiky. Praha 1971


Etnologie

Jan Horský, Markéta Seligová, Rodina našich předků, Praha 1996
Miloslav Lapka,  Miroslav Gottlieb, Rolník a krajina, Praha 2000
Milan Leščák, Oldřich Sirovátka, Folklór a folkloristika. O ľudovej slovesnosti. Bratislava 1982.
Oldřich Sirovátka, Folkloristické studie. Brno 2002.
Slovesný folklor. In: Josef Jančář (ed.), Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská, nová řada, sv. 10. Strážnice – Brno 2000, s. 248-274.
Bedřich Václavek, Písemnictví a lidová tradice, Olomouc 1938
Čeněk Zíbrt, Veselé chvíle v životě lidu českého, Praha 2006


Lidová kultura hmotná

Irena Bukačová, Karel Foud, Tomáš Karel, Jiří Křemenák, Lidová architektura (okres Plzeň-sever), Plzeň 2002
Zdena Jelínková, Hannah Laudová, Hana Podešvová, Lidový tanec. In: Československá vlastivěda, díl III. Lidová kultura. Praha, Orbis 1968, s. 364-390
Vladimír Karbusický, Jaroslav Markl, Václav Pletka, Lidová a zlidovělá píseň. In: Československá vlastivěda díl III. Lidová kultura. Praha, Orbis 1968, s. 301-350
Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje. Praha 2002
Jiří Langer, Co mohou prozradit lidové stavby, Rožnov pod Radhoštěm 1997
Jiřina Langhammerová, Lidové kroje z České republiky, Praha 2001
Václav Mencl: Lidová architektura v Československu, Praha 1980
Daniela Stavělová, Jiří Traxler, Zdeněk Vejvoda (eds.), Tanec, záznam, analýza, pojmy, Praha 2004
Lubomír Tylnner, Úvod do studia lidové písně, České Budějovice 1989
Marie Úlehlová-Tilschová, Česká strava lidová, Praha 1945
Svatopluk Voděra – Jiří Škabrada, Jihočeská lidová architektura, České Budějovice 1986


Duchovní a sociální kultura

Jiřina Langhammerová, Lidové zvyky, Praha 2004
Alexandra Navrátilová, Narození a smrt v české lidové kultuře, Praha 2004
Zdeněk Nešpor, Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 18. a 19. století, Ústí nad Labem 2006
Kamila Skopová: Rok na vsi aneb Kalendářové vyprávění Dorotky a Jakuba z 19. století. Pranostiky, recepty, návody, lidová slovesnost, Praha 2011