Cesta za hvězdou

Autoři: Eva Andršová, František Veselý, Josef Forster, ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou

Spolupráce:
Mgr. Kateřina Rozinková (Pánková), Státní hrad a zámek Bečov; Ing. Jiří Šindelář, Občanské sdružení Berkut; p. Rubín, Židovská obec; Mgr. Lukáš Svoboda a Mgr. Jiří Klsák, Muzeum Karlovy Vary; Jiří Schierl, Občanské sdružení Pod střechou; Mgr. Lubomír Zeman, Národní památkový ústav, ú.o.p. Praha

Místa realizace: ZŠ Bečov nad Teplou, město Bečov nad Teplou, Vodná, státní hrad a zámek Bečov

Anotace: Městečko Bečov nad Teplou je širokou veřejností vnímáno jako krásné místo v údolí říčky Teplé obehnané romantickou krajinou. Má svoji bohatou historii, kterou připomíná středověký hrad, barokní zámek, téměř zaniklá a znovu vzkříšená botanická zahrada, pozůstatky bývalého popraviště a mnoho dalších míst.

Cesta za hvězdou

Naším záměrem bylo motivovat a rozšířit poznatky žáků z historie Bečova nad Teplou a to z jiného úhlu pohledu – historie židovského obyvatelstva. Žáci znají v Bečově hrad a zámek, ale o životě židovské menšiny na území města mnoho nevědí. Někteří z nich dokonce chodí bývalou židovskou čtvrtí každý den do školy. Našim cílem bylo oživit tuto část města a přiblížit žákům dřívější život v židovském ghettu.

Proto jsme se rozhodli vytvořit tento projekt, a odpovědět na otázky, jací lidé žili v židovské části města, jakou měli víru, jaké měli zvyky i trápení.

Klíčová slova: zaniklé židovské ghetto, historie židovského osídlení, židovské obyvatelstvo, synagoga, židovský hřbitov, dějiny a současnost, propojení předmětů, spolupráce

Popis projektu

Motto

A proč Cesta za hvězdou?
Názvem projektu jsme mysleli cestu v čase židovského obyvatelstva v našem městě. Hvězdou je myšlena šesticípá Davidova hvězda, která je jedním ze symbolů židovského náboženství.

Kontext

Základní a mateřskou školu v Bečově nad Teplou navštěvují žáci jak z Bečova nad Teplou, tak i z okolních vesnic (např. Chodov, Nová Ves, Louka, Otročín, Měchov, Útvina). Základní škola má celkem 9 tříd.

Do projektu jsme zapojili všechny žáky 6. –  9. ročníku. Výuka v naší škole probíhá v klasicky pojatých předmětech, jejichž části jsme se prostřednictvím projektu rozhodli propojit. Projekt se uskutečnil ve spolupráci učitelů výtvarné výchovy, praktických činností, dějepisu, přírodopisu, českého jazyka, německého jazyka, výpočetní výchovy, občanské výchovy.

K závěrečným prezentacím našeho projektu byli vybráni ti žáci, kteří jevili o problematiku největší zájem a měli v průběhu projektu nejlepší výsledky.

Východiska

Cesta za hvězdouProjekt měl umožnit větší propojení učebnicového dějepisu s reálnou historií města a vzájemné prolínání aktivit spadajících do vyučovacích předmětů - český jazyk, dějepis, výtvarná výchova, praktické činnosti, zeměpis, informatika a výpočetní technika, přírodopis, občanská výchova, hudební výchova. Žáci měli možnost vyzkoušet si práci ve skupině, společné plánování, rozdělování pracovních úkolů a rozvíjení komunikačních dovedností.

Cíle

Za hlavní cíle projektu považujeme:

probuzení zájmu o místo, kde žáci žijí nebo chodí do školy (pocit sounáležitosti),
vedení žáků k týmové práci, umění spolupráce a vzájemné pomoci,
rozšíření znalostí z regionální historie (staré mapy, nákresy, krajová řemesla, místní pověsti, osudy židovského obyvatelstva v našem kraji, způsob života v tehdejších ghettech),
zlepšení komunikačních dovedností,
navázání spolupráce s paměťovými a vzdělávacími institucemi (např. kronikář, pamětníci, archiv, muzea),
rozvíjení estetického cítění a pozorovacích schopností (technické památky, příroda, umělecké dílo),
rozvíjení literárních schopností,
rozvíjení klíčových kompetencí ve vztahu k ŠVP,
rozvíjení schopnosti prezentace dokončené práce.

Realizace projektu

Projekt probíhal od poloviny června 2010 do června 2011. Po motivačním testu jsme žáky rozdělili do dvou skupin. Každá skupina měla za úkol zkoumat jiné téma z historie židovství v našem městečku:

1. Téma: Židovský hřbitov – historií a současným stavem se zabývali žáci 6. a 7. třídy.
2. Téma: Židovské ghetto a synagoga – historií a současným stavem se zabývali žáci 8. a 9. třídy.

1. Bádání žáků 6. a 7. třídy: Židovský hřbitov

Dne 29. září 2010 započal první projektový den, jehož tématem byl bývalý židovský hřbitov v Bečově nad Teplou.Většina z nás vůbec zpočátku nevěděla, kde se hřbitov nacházel, i když jsme denně okolo něj chodili. Je velmi zajímavé, že tento kousek louky mezi dvěma silnicemi měl ještě v nedávné době pro část obyvatel velký význam.

Pomocí internetu a literatury, získané od učitelů naší školy a obyvatel Bečova nad Teplou, žáci zjistili podrobnosti o místním židovském hřbitově. O místě, kde se nacházel, o jeho historii i o tom, jaký je jeho současný stav. V místě samém vyměřovali žáci obvod bývalého hřbitova a uskutečnili terénní botanický výzkum. Na státním zámku Bečov zkoumali zachráněné náhrobní kameny. S pomocí znalce překládali nápisy z hebrejštiny a dovídali se podrobněji o pohřebních rituálech židovského národa. V rámci bádání zajeli také do nedaleké Vodné a zjišťovali polohu bývalého mlýna, kde byly ostatní náhrobky druhotně použity jako dlažba. V hodinách výtvarné výchovy vytvářeli žáci na toto téma frotáže.


2. Bádání žáků 8. a 9. třídy: Židovské ghetto a synagoga

Cesta za hvězdouDne 14. října 2010 započal druhý projektový den. Tématem bylo bývalé židovské ghetto a synagoga, o jejichž existenci, podobně jako o zaniklém židovském hřbitově, málokdo z místních něco tušil. Také v tomto případě se žáci díky přednáškám a terénní práci vedené odborníky, internetu i literatuře získané od učitelů a obyvatel města dozvěděli mnoho nových informací. Například:

 • polohu bývalého židovského ghetta a synagogy (pomocí mapy z roku 1727),
 • informace o židovské kultuře a víře,
 • historii zdejší židovské obce,
 • informace o vývoji židovského osídlení,
 • historii náboženské obce a synagogy (žáci vyměřovali půdorysy místností v suterénu bývalé synagogy),
 • informace o významných židovských osobnostech,
 • původní a současnou zástavbu bývalého židovského ghetta,
 • židovských zvycích, svátcích, židovských pokrmech.


Samozřejmě naše práce na projektu výzkumem v terénu neskončila. Ve škole pak kreslili žáci obrázky rostlin, které našli na bývalém židovském hřbitově, mapy židovského ghetta, židovského hřbitova a synagogu. Dále pak tvořili maketu židovského ghetta. Zjišťovali také, jak odlišné je židovské písmo a zkoušeli ho vyobrazit. A nezapomněli jsme si ani zazpívat písně v hebrejském jazyce.

Ukázky našich prací byly součástí výstavy při prezentacích.

Fáze projektu

struktura zápisu u každého období:

Aktivita
Cíl aktivity
Vazba na ŠVP (Klíčové kompetence, Průřezová témata, Vzdělávací obsah)


ČERVEN
Seznámení učitelů s projektem
Zvolení témat pro přípravu učitelů na projekt, zmapování terénu
uplatnění průřezových témat v předmětech

ZÁŘÍ - LISTOPADCesta za hvězdou v Bečově
Motivace žáků, upřesnění cílů. Realizace cílů.
Terénní výzkum, popis, historie, fotografování, výrobky, rozhovory
Využití průřezových témat v předmětech – ČJ, Z, D, VV, PČ, INF. TECH.,VT , OV, PŘ, HV,

PROSINEC - ÚNOR
Vytvoření prezentace
Práce s materiálem
Rozvoj komunikačních a pozorovacích schopností, umělecká činnost

BŘEZEN - KVĚTEN
Vlastní prezentace
Výstava prací, map, fotografií, filmu, využití zpravodaje města
Estetické cítění, komunikace, rozhovor nad prací

ČERVEN
Shrnutí projektu
Reflexe, hodnocení
Využití podobných témat pro další období

Výstupy a prezentace

 • Výstupy našeho projektu jsou:
 • články do regionálního a místního tisku
 • prezentace na veřejnosti o našem projektu
 • brožura pro veřejnost
 • dokumentární film
 • informační tabule – jedna bude umístěna v místech bývalého židovského hřbitova, druhá bude umístěna v místě původního židovského ghetta


Projekt byl několikrát prezentován na veřejnosti:
Veřejná prezentace pro občany v Bečově nad Teplou se konala v prostorách ZŠ Bečov nad Teplou. Součástí prezentace bylo promítání dokumentárního filmu o projektu, výstava prací žáků, map a fotografií.
Prezentace pro žáky ZŠ Toužim se konala v prostorách této školy. Součástí prezentace bylo opět promítání dokumentárního filmu a výstava prací žáků, map i fotografií.
Další veřejná prezentace pro určena návštěvníkům bečovské botanické zahrady. Po prezentování projektu návštěvníci viděli dokumentární film a speciální dokument o práci žáků.
Byli jsme také požádáni karlovarskou židovskou obcí o prezentování našeho projektu členům obce. Součástí bylo také promítání dokumentárního filmu a speciálního dokumentu o práci žáků.

Pomůcky a financování

Všechny náklady projektu pokryla finanční podpora z ESF a státního rozpočtu ČR, celkem 15 000,- Kč. Tyto peníze jsme použili na nákup paměťové karty do kamery, jízdné, za tisk brožury, DVD, kancelářské potřeby a ve velké míře na výtvarné  a pracovní pomůcky.

Zdroje informací

Tuto kapitolu přestavují především lidské zdroje, bez jejichž pomoci bychom tento projekt nedokázali dovést do úspěšného cíle. Mezi hlavní koordinátory patří samozřejmě učitelé ZŠ Bečov nad Teplou, odbornou kvalitu projektu zaštítili výše uvedení odborníci.

Hodnocení

Součástí vyhodnocení projektu byla tzv. zpětná vazba, kterou představoval dotazník s otázkami, co žáky na projektu nejvíce zaujalo, co jim práce na projektu přinesla. Ze získaných odpovědí vyplývá, že samotný projekt hodnotí žáci velmi pozitivně, zejména zajímavou formu práce na projektu, využití mnoha již dříve získaných vědomostí a vyzkoušení si mnoha dovedností v praxi.

Shrnutí a zhodnocení

Závěrem můžeme říci, že se nám hlavní cíle projektu podařilo splnit. Dokázali jsme zachytit, jak nejstarší historii bečovského ghetta a synagogy, tak i hřbitova. Díky lidem, kteří se o tento projekt zajímali a byli ochotni nám pomoci, jsme shromáždili dobové mapy, mnoho fotografií a zajímavých informací. Přesvědčili jsme se, že jde o velmi cenné území z pohledu historického, ale i etnologického.

Žáci se díky projektu dozvěděli mnoho nových poznatků z historie židovského obyvatelstva na území našeho města a mnoho dalších zajímavostí týkající se židovské víry, zvyků, školy, písma i prostého života v bečovském ghettu.