Objevujeme hrad Zítkov

Autorka:

Mgr. Martina Krsková, ZŠ Svatopluka Čecha, Choceň

Objevujeme hrad Zítkov

Spolupráce:

Mgr. Michal Hofman,
Orlické muzeum Choceň
RNDr. Zdeněk Štaffen,
Orlické muzeum Choceň
PhDr. David Vích,
Regionální muzeum Vysoké Mýto

Anotace

Projekt Objevujeme hrad Zítkov byl realizován v sedmých ročních Základní školy Svatopluka Čecha v Chocni ve školním roce 2010/11. Spolupracujícími organizacemi se stala dvě muzea – Orlické muzeum v Chocni a Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. Žáci se prostřednictvím projektu seznámili s historií hradu Zítkova, s archeologickými nálezy, s prací archeologa, zúčastnili se povrchových sběrů a archeologické prospekce, provedli muzejní evidenci 1. stupně, připravili podklady pro vytvoření informační tabule a přichystali programy pro žáky z 1. stupně ZŠ. Výsledky jednotlivých aktivit byly široké veřejnosti přístupny na výstavě v Orlickém muzeu v Chocni, v městském zpravodaji a na internetových stránkách školy.


Klíčová slova: hrad, archeologická lokalita, povrchový sběr, přístroj GPS, muzejní depozitář, muzejní evidence

Popis projektu

Motto

Na 17. ledna na  17 hodin byla naplánována vernisáž, na kterou jsme všichni netrpělivě čekali. Magie na číslech určitě zapracovala, všichni jsme doufali i v magický průběh. [...] Žáci rodičům a přihlížejícím vysvětlovali různá fakta týkající se Zítkova, například jak Zítkov vypadal, jak vypadá dnes… Po deseti prezentacích se „otevřela“ stanoviště s hrami, děti napodobovaly archeology a hledaly střepy, stavěly hrad a mohly si ho též namalovat, starší určitě zaujaly modely Zítkova z hlíny a naše herbáře s květinami. Každý, kdo prošel kolem vitrín se střepy a ostruhou, neodolal a podíval se dovnitř.
(Kristýna Skalická, Objevujeme hrad Zítkov – vernisáž výstavy, 28. ledna 2011)

Kontext

Základní školu Svatopluka Čecha v Chocni navštěvuje cca 500 žáků v devíti ročnících. Žáci si od sedmého ročníku mohou vybrat z nabídky povinně volitelných předmětů, jejichž časovou dotaci získaly předměty z disponibilních hodin.

Projekt Objevujeme hrad Zítkov byl realizován s žáky sedmého ročníku. Třináct z nich si ve školním roce 2010/2011 vybralo jako povinně volitelný předmět historický seminář. Převážně se jednalo o žáky, kteří se ve volném čase zajímají o historii. Tito žáci proto vytvořili realizační tým projektu.

Východiska a hlavní cíleObjevujeme hrad Zítkov

Projekt vycházel z regionální historie a ze ŠVP vyučovacího předmětu dějepis, který je v sedmém ročníku zaměřen na středověké dějiny. Mnohdy se žáci učí obecné dějiny bez návaznosti na regionální historii. Cílem projektu proto bylo prohloubit v žácích vztah ke kulturně historickému dědictví a propojit znalosti českých dějin s historií míst, která dobře znají. Výběr lokality byl ovlivněn polohou školy, která se nachází 1 km od místa, kde ve 14. století stával hrad Zítkov.

Projekt se zaměřoval na netradiční pojetí výuky, práci v terénu a praktické využití vědomostí získaných ve vyučovacích předmětech. Projekt propojoval vzdělávací obsahy některých vyučovacích předmětů – českého jazyka, dějepisu, přírodopisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, informatiky a vedl k rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

Na projektu spolupracovala základní škola s RNDr. Zdeňkem Štaffenem a Mgr. Michalem Hofmanem z Orlického muzea v Chocni a s archeologem PhDr. Davidem Víchem, pracovníkem Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Díky této spolupráci měli žáci příležitost seznámit se s prací archeologa a pochopit význam archeologické práce pro porozumění a objasnění historických souvislostí.

Dílčím cílem projektu bylo seznámit širokou veřejnost s historií hradu Zítkova prostřednictvím regionálního tisku (Orlický deník, TRS, Choceňský zpravodaj), výstavy v Orlickém muzeu, internetových stránek školy a přispět k rozvoji místní turistiky umístěním informační tabule k lokalitě někdejšího hradu Zítkov.

Cílové skupiny

Přímo se do projektu zapojilo 48 žáků sedmých ročníků. Nepřímo bylo do projektu zapojeno 250 žáků z 1. – 5. ročníků.

Fáze projektu

Formát zápisu: Čas / Aktivita / Cíl aktivity / Vazba na ŠVP: Klíčové kompetence(KK), Průřezová témata (PT),

září 2010 hodina literární výchovy
četba Vlastního životopisu Karla IV.
žáci se seznámí s Karlem IV., jeho životopisem
KK: komunikativní
PT: Osobnostní a sociální výchova – OSV (Morální rozvoj: Hodnoty, postoje, praktická etika)

září 2010
vytvoření týmů
žáci vytvoří týmy, ve kterých si rozdělí práci podle svých schopností
KK: sociální a personální
PT: OSV, Mediální výchova - MV (práce v realizačním týmu)

září 2010 historický seminář
shromažďování dostupné literatury
žáci hledají a třídí informace
KK: k učení
PT: OSV (Osobnostní rozvoj: Rozvoj schopnosti poznávání)Objevujeme hrad Zítkov

září 2010 hodiny přírodopisu
vycházka na lokalitu Zítkov, určování rostlin, vytvoření herbáře
žáci aplikují metody poznávání přírody – pracují s atlasy a jednoduchými klíči, zhotoví několik listů herbáře
KK: k řešení problémů
PT: Enviromentální výchova - ENV (Ekosystémy, vztah člověka k prostředí)

září - říjen 2010
hodina dějepisu a českého jazyka
zpracování historie hradu Zítkova
žáci třídí informace, zpracují historii hradu
KK: k učení
PT: MV (Tvorba mediálních sdělení, práce v realizačním týmu)

říjen 2010:  2 projektové dny

beseda s archeologem
žáci se seznámí s prací archeologa, porozumí, v čem spočívá povrchový sběr
KK: komunikativní
PT: OSV (Sociální rozvoj: poznávání lidí)

povrchový sběr, očišťování a slepování střepů, evidence archeologických nálezů prvního stupně
žáci vyznačí na mapě archeologické nálezy, očistí a slepí střepy, provedou muzejní evidenci 1. stupně
KK: k řešení problémů, pracovní

malování na hradě
žáci ověřují výtvarný výraz vlastní činností
KK: komunikativní, pracovní

archeologická prospekce ve vývratech stromů
žáci provedou archeologickou prospekci ve vývratech stromů
KK: pracovníObjevujeme hrad Zítkov

práce s mapou, přístrojem GPS -  lokalizace pozitivních i negativních nálezů ve vývratech stromů
žáci pracují s mapou, orientují se v ní, pracují s přístrojem GPS, zakreslují zeměpisné souřadnice do mapy
KK: k řešení problémů, pracovní
PT: ENV (Vztah člověka k prostředí)

prosinec 2010: projektový den

prostorové zobrazení původní podoby hradu z keramické hlíny
žáci rozvíjí svou fantazii a prostorovou představivost a originalitu
KK: pracovní
PT: OSV (Osobnostní rozvoj: Kreativita)

prosinec 2010
hodiny českého jazyka, dějepisu a informatiky
příprava materiálů na výstavu a vytváření prezentací v PowerPointu
žáci shromáždí výsledky jednotlivých aktivit a připraví materiály na výstavu
KK: k řešení problémů
PT: MV (Tvorba mediálních sdělení, práce v realizačním týmu)

prosinec 2010 historický seminář
vytvoření pracovních listů pro žáky 1. stupně
žáci vytvoří pracovní listy pro žáky 1. stupně
KK: k řešení problémů,
k učení
PT: OSV (Osobnostní rozvoj: Kreativita)Objevujeme hrad Zítkov

leden 2011: zahájení výstavy v Orlickém muzeu za účasti rodičů, prarodičů, zástupců obce
žáci prezentují své výsledky před rodiči a veřejností
KK: komunikativní

únor 2011 historický seminář
zadání informační tabule
žáci shromáždí výstupy z projektů a připraví podklady pro informační tabuli
KK: k učení
PT: MV (Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení)

květen 2011 instalace informační tabule
žáci se podílí na instalaci informační tabule
KK: pracovní
PT: OSV (Osobnostní rozvoj: Kreativita)

červen 2011 den pro 1. stupeň
žáci si připraví program pro žáky z 1. stupně
KK: komunikativní,
k řešení problémů

Realizace projektu

Příprava

Na začátku září se žáci seznámili s ukázkou z Vita Caroli, kde Karel IV. zmiňuje hrad Choceň. Poté stanovili, co nového by se chtěli dozvědět a jakých cílů by chtěli dosáhnout během projektu.

Objevujeme hrad ZítkovVlastní realizace

Během měsíce září žáci historického semináře navštívili Orlické muzeum v Chocni a Městskou knihovnu a vyhledávali literaturu, která se k dané lokalitě vztahuje. V muzeu se rovněž seznámili s přírůstkovou knihou a muzejním depozitářem. Poté jednotlivé skupiny žáků zpracovávaly historii hradu a seznamovaly se s původní podobou Zítkova. Na konci září následovala beseda s archeologem a projektové dny přímo na lokalitě. Žáci se zúčastnili povrchového sběru, archeologické prospekce ve vývratech stromů, očišťování střepů a zpracovávání muzejní evidence. Protože některé střepy pocházely ze stejné nádoby, mohli si také vyzkoušet práci archeologa spojenou se slepováním střepů. Další aktivitou uskutečněnou na Zítkově byla kresba původní podoby hradu.

V prosinci žáci připravovali návrhy na plakát k výstavě, zpracovávali dosavadní informace nashromážděné během projektu, vytvářeli pracovní listy a prezentace v PowerPointu. Proběhl také další projektový den, při kterém jednotlivé skupiny vytvářely modely hradu z keramické hlíny.

V lednu se žáci podíleli na instalaci výstavy a přípravě interaktivních programů pro děti, jimiž chtěli výstavu obohatit. Nedílnou součástí lednových aktivit byla příprava vernisáže a vhodná volba mluvčích jednotlivých skupin. Vernisáž měla velkou odezvu v řadách široké veřejnosti, o čemž svědčí i množství kladných ohlasů v návštěvní knize. Součástí výstavy byly i programy pro děti z 1. stupně, které připravili samotní žáci sedmých ročníků. Výstava byla velmi úspěšná a patřila k nejnavštěvovanějším akcím v Orlickém muzeu.

Během měsíce února žáci zpracovali podklady pro vytvoření informační tabule a předali je grafickému studiu ke zpracování. Samotná instalace tabule, na níž se žáci podíleli, proběhla na začátku měsíce května.

Na konci června se uskutečnila poslední aktivita projektu, která se odehrála přímo na Zítkově. Žáci si na tuto akci vytvořili kostýmy, nacvičili scénku o životě na hradě a připravili program, prostřednictvím kterého přiblížili dětem z 1. stupně život ve středověku.

Závěr a zhodnoceníObjevujeme hrad Zítkov

Učitelé průběžně sledovali práci jednotlivých skupin, konzultovali s nimi postupy a případné problémy. Na závěr jednotlivých aktivit žáci prováděli hodnocení své práce a práce celé skupiny. Navrhovali, čím by se při příští aktivitě mohla zefektivnit skupinová práce. Do závěrečného hodnocení žáků se promítla kvalita výstupů jednotlivých skupin, hodnocení jednotlivých učitelů a sebehodnocení žáků.

Součástí vyhodnocení projektu byla tzv. zpětná vazba, která obsahovala dotazník s otázkami, co žáky na projektu nejvíce zaujalo, co si z projektu odnesli a zda by v podobných projektech chtěli pokračovat. 85% žáků se k této otázce vyjádřilo kladně a zajímalo se o další pokračování projektu.

Při vyhodnocování projektu bylo rovněž konstatováno, že všechna kritéria stanovená na začátku projektu byla splněna:
60%  výsledků jednotlivých aktivit bylo prezentovatelných na výstavě
žáci byli schopni vědomosti získané při vyučování aplikovat při práci na projektu
projekt byl přínosem pro místní komunitu
60% rodičů či prarodičů se zúčastnilo vernisáže výstavy.

Dokumentace

Výstupy z projektu byly výsledkem jak skupinové práce, tak samostatné práce žáků. Protože jednotlivé činnosti byly velice rozmanité, mohli svoje uplatnění nalézt i slabší jedinci. Tato skutečnost se během projektu potvrdila a nejlepších výsledků v určitých aktivitách dosahovali právě tito žáci.

Výsledky jednotlivých aktivit

herbář rostlin
muzejní evidence 1. stupně archeologických nálezů
mapa s GPS souřadnicemi z archeologické prospekce ve vývratech stromů
mapa se zakreslenými archeologickými nálezy
zpracovaná historie hradu Zítkova se správně uvedenými bibliografickými citacemi
obrazy krajiny
prostorové zobracení původní podoby hradu Zítkova
pracovní list pro žáky 1. stupně
informační tabule
výstava v Orlickém muzeu
počítačová prezentace v PowerPointu a prezentace na www stránkách školy
pracovní deníky se sebehodnoceními žáků a hodnoceními práce celé skupiny

ZdrojeObjevujeme hrad Zítkov

Barvíř, L. J.: Děje města Chocně, Praha 1886, s. 8-9.
Cejpová, M.: Choceňské hrady, Petr Mikota, Plzeň 2003, s. 27-29.
Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, Praha 2000, s. 629.
Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, Praha 2000, s. 211-212.
Dvořák, R.: Choceň, Oftis, Ústí nad Orlicí 2000, s. 11-18.
Havlík I.: Jsme na ně krátcí? Choceňský zpravodaj 12/2005, s. 23-24.
Kučerová, Z., Tomášová, H.: Choceň, Nový věk servis, Vysoké Mýto, s. 2.
Musil, F.: Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí nad Orlicí, Oftis, Ústí nad Orlicí 1995, s. 35-37.
Ottův naučný slovník 12. díl. J. Otto, Praha 1897, s. 271.
Roušar, S.: Choceňské hrady. Co lze ještě vidět na Zítkově, Choceňský zpravodaj 5/2005, s. 17-18.
Roušar, S.: Karel IV. v Chocni, Choceňský zpravodaj 4/2005, s. 16-17.
Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království českého 2, Argo, Praha 1995, s. 246-247.

Pomůcky, materiál

fotoaparáty, školní PC s tiskárnou, kopírovací přístroj, keramická pec, keramická hlína, pastely, desky, listy A4, A3, sešity, tvrdé desky na malování, pastely, igelitové sáčky, umyvadla, kartáčky, přístroj GPS, popisovače, izolepa, CD pro záznam fotografií a materiálů

Shrnutí a zhodnocení

Žáci projekt velice kladně přijímali, sami dokonce vymýšleli další aktivity, jimiž by se projekt mohl obohatit. V jedné třídě došlo ke zlepšení vztahů v třídním kolektivu, ve druhé třídě se odkryly problémy, jež souvisely se složením třídy. Tyto aspekty byly při zpětném hodnocení pojmenovány a v následujícím projektu se budeme snažit těmto skutečnostem vyhnout.

Projekt byl kladně přijímán také ze strany občanů města, kteří se o danou lokalitu začali více zajímat. Umístění informační tabule na Zítkově přispělo k rozvoji místní turistiky a k zlepšení situace na daném místě. K dobré informovanosti místních občanů napomohly i pravidelné příspěvky do městského zpravodaje, jejichž autorkou byla žákyně sedmého ročníku.

Škola díky projektu navázala dobrou spolupráci s Orlickým muzeem v Chocni, ve které by chtěla i nadále pokračovat.

Výhled od budoucna

V následujícím školním roce se s žáky zaměříme na objevování dalšího středověkého hrádku ležícího nedaleko Chocně. Ukázalo se, že projekty podobného charakteru jsou kladně přijímány jak ze strany žáků, tak ze strany pedagogů, kteří vnímají jejich konkrétní přínos. Proto budeme i v dalším projektu využívat mezipředmětových vztahů, zaměřovat se na práci v terénu a spolupracovat s Orlickým muzeem v Chocni a Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě.

I nadále bychom chtěli výsledky našich aktivit zpřístupňovat široké veřejnosti, a proto máme v plánu v lednu příštího roku uspořádat výstavu v Orlickém muzeu a seznámit obyvatele města s další lokalitou. Zájem občanů o historii středověkých hradů v okolí Chocně navíc potvrzují i ohlasy v návštěvní knize Orlického muzea.

 

Objevujeme hrad Zítkov