Herdule a paličky

Autorka: Ivana Machačová, ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí

Spolupráce:Doudleby: Herdule a paličky
Blanka Drtinová, vedoucí kroužku paličkovaní
František Klapal, ředitel školy
Pedagogický sbor, zejm. vyučující zeměpisu, výtvarné výchovy, informatiky, českého jazyka, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství
Členové školské a kulturní komise Městyse Doudleby nad Orlicí
Irena Krejčí, Muzeum Orlických hor
Miroslava Šustrová, vedoucí Krajkářské školy Vamberk,
P. Kulhavá, průvodkyně v Muzeu krajky ve Vamberku

Místa realizace:
Projekt byl realizován především na naší základní škole v rámci hodin výchovy k občanství a výchovy ke zdraví, dále pak ve Vamberku v muzeu Vamberecké krajky a v krajkářské škole.

Celková doba realizace: září 2010 – leden 2011

Anotace

Ideou projektu byla popularizace tradice Vamberecké krajky mezi žáky a veřejností. Chtěli jsme ukázat, že nejde pouze o práci starší generace krajkářek, ale že i v současné době může být toto řemeslo zajímavé pro žáky základních škol. Snahou projektu bylo vzbudit u žáků úctu k místní tradici a prohloubit znalosti o regionu. Důraz při průběhu projektu byl kladen na práci žáků 6. ročníku ve skupinách a jejich vzájemnou spolupráci. Na závěr projektu jsme uspořádali výstavu paličkovaných krajek, kde jsme vystavili i žákovské práce.

Klíčová slova: poduška, palička, podvinek, muzeum krajky, výstava, fotografická publikace

Popis projektu

Motto

„Děkujeme za udržování a rozvíjení tradice ručně paličkované krajky a přejeme vám mnoho dalších tvůrčích úspěchů.“
(Zápis Miroslavy Šustrové, vedoucí Krajkářské školy Vamberk, v návštěvní knize výstavy Herdule a paličky, listopad 2010)

Kontext

ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí je úplnou základní školou, která má v současné době 195 žáků, 94 na 1. stupni a 101 na 2. stupni. Realizuje školní vzdělávací program s motivačním názvem „JAK“, který odkazuje jednak k principům učitele Jana Amose Komenského, na kterých škola staví svůj přístup ke vzdělávání. Dále chce škola žáky naučit Jak A Kam procházet životem, aby se pro ně stal úspěšným. A v neposlední řadě se škola zaměřuje na Jazyk A Komunikaci. Poskytuje proto mimo jiné kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků a rozvíjí jejich komunikační dovednosti v mateřském i cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích.

Školu navštěvují žáci z Doudleb nad Orlicí, ze spádových obcí a z Dětského domova Potštejn. Ve školním roce 2010/2011 přibylo nejvíce nových žáků do 6. ročníku. Mezi naše hlavní cíle proto patřilo vedení žáků k vzájemné spolupráci mezi třídami. Projekt byl uskutečněn ve spolupráci s kroužkem paličkování, který vede paní učitelka Blanka Drtinová již mnoho let. Dále v projektu spolupracoval ředitel školy František Klapal a vyučující předmětů výtvarná výchova, zeměpis, dějepis, výchova k občanství, výchova ke zdraví, informační technologie.

Východiska a hlavní cíle

Doudleby: Herdule a paličky

Projekt byl od počátku podporován vedením školy. Naše škola podporuje rozvoj volno časových aktivit a jednou z nich je i kroužek paličkování. Dále v rámci exkurzí dbáme na to, aby žáci podrobněji poznali především okolí svého bydliště. Seznámili se s jeho historií a naučili se vážit toho, co pro ně připravily minulé generace.

Na naší škole probíhají většinou jednodenní projektové dny. Proto jsme uvítali možnost vytvořit si dlouhodobý projekt, ve kterém bychom sledovali hned několik cílů. Prvním z nich byla účinná spolupráce mezi pedagogy školy při přípravě projektu, kdy jsme měli možnost vyzkoušet si v praxi provázat vzájemně vzdělávací obsah jednotlivých předmětů ŠVP.

Dalším cílem bylo upevnění vzájemné spolupráce mezi školou a Muzeem Orlických hor. Při práci jsme chtěli vyzkoušet nové způsoby práce s dětmi a podpořit tak zlepšení celého klimatu školy. Na základě zlepšení znalostí regionální historie jsme chtěli u žáků probudit zdravé sebevědomí plynoucí z poučené úcty k tradici a umu předků našeho kraje. A tím také ovlivnit postoje žáků k historii a umění.

Hlavní cíle v bodech:

  • Probudit v žácích zájem o práci starších generací
  • Prohloubit znalosti o historii a tradici Vamberecké krajky
  • Upevnit vzájemnou spolupráci mezi školou a Muzeem Orlických hor
  • Respektovat, chránit a ocenit naše tradice, které jsou součástí našeho historického a kulturního dědictví
  • Naučit žáky, jak projevovat pozitivní postoj k uměleckým dílům a aktivně se zapojovat do kulturního dění

Cílové skupiny

Žáci 6. třídy – celkem 22
Žákyně kroužku paličkování – celkem 10
Žáci 2. stupně zapojeni v rámci projektového dne – celkem 101

Žáci 1. stupně se zúčastnili návštěvy výstavy – celkem 95

Doudleby: Herdule a paličky

Chlapci?!

Znám muže, kteří paličkují. Jednou jsem obdivovala, jak moje návrhy někdo krásně realizoval, a zjistila jsem, že je paličkoval muž,“ uvedla akademická malířka a krajkářka Jaroslava Perény, původem z Nového Bydžova, jež v současnosti žije v Německu.
(Podle článku Město se ozdobilo krajkou, Denik.cz [online] 28.6.2009, dostupné ZDE)

Do projektu byli zapojeni i chlapci. Navzdory pochybnostem mnohých si pochopitelně vyzkoušeli i vlastní paličkování. Zaujalo je mimo jiné po technické stránce. Projekt však nabízel i řadu jiných činností. Chlapci měli na starosti například přípravu pracovních listů, oslovení starší generace nebo rozhovor s pamětnicí – krajkářkou.

Otázky pro pamětnici – krajkářku

Od kolika let paličkujete?
Kdy byla založena krajkářská škola?
Jaké pomůcky používáte na paličkování?
Znáte některé muže, kteří paličkují?
Co vás přivedlo k paličkování?
Jak nejdéle vám trvalo upaličkovat obrázek?
Který výrobek považujete za svůj nej...?
Živíte se výrobou krajky?
Jak jste se dostala k paličkování?
Kolik let paličkujete?
Měla jste nějaký výrobek v soutěži?
Kde je možné sehnat pomůcky na paličkování?
Prodáváte své výrobky?
Z jakého dřeva se paličky nejčastěji vyrábějí?
Z jaké nitě se nejčastěji paličkuje?
Jak jsou upaličkované věci drahé?
Kolik stojí výbava na paličkování?
Paličkovala i vaše maminka?
Kdo vás naučil paličkovat?
Schováváte si svoje výrobky?
V kolika letech jste upaličkovala svůj první větší výrobek?
Na jaké podušce nejčastěji paličkujete?
Z kolika nejvíce paliček jste najednou paličkovala?
Byla jste někdy v novinách?
Dědí se ve vaší rodině paličkování z generaci na generaci?
Přišla jste nějakým špatným způsobem o svoje výrobky?

Fáze projektu

Doudleby: Herdule a paličky

Způsob zápisu: Aktivita / Cíl aktivity / Vazba na ŠVP: Klíčové kompetence (KK), Průřezová témata (PT), Vzdělávací obsah (VO)


25. – 27. června 2010

Motivace
návštěva Broumovského kláštera, vamberecké mumie
zakladatelka vamberecké krajkářské tradice Magdalena Grambová
mezinárodní setkání krajkářek ve Vamberku

Žák:

rozšíří si vědomosti z dějepisu
rozšíří si pozorovací schopnosti
vyhledává a třídí informace na základě jejich pochopení
KK: k učení, komunikativní
PT: výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech
VO: umění a kultura


22. září 2010

návštěva Muzea Vamberecké  krajky

Žák:
přemýšlí o významu exponátů
naslouchá výkladu a přijímá nové informace
vyhledává náměty na vytváření originálního podvinku
vyhledává nové informace k přípravě pracovních listů
KK: k učení

20. říjen 2010

příprava testů na projektový den

Žák:
použije dříve naučenou látku a dokáže ji vyjádřit vlastními slovy
správně reprodukuje dříve získané informace
účinně spolupracuje ve skupině
KK: k řešení problémů, pracovní, komunikativní, sociální a personální
VO: Jazyk a jazyková komunikace

15.listopadu 2010

Projektový den
úvod: vyplnění testů

Rozdělení do skupin:
1. kroužek paličkování
2. kolébka krajky – Belgie (zeměpis)
3. zpráva do tisku (Čj, ICT)
4. informace o krajkářské škole a muzeu krajky ve Vamberku
5. pozvánka na výstavu krajky
6. návrh originálního podvinku

postupná účast na všech stanovištích
nakonec opět vyplnění testu a posouzení znalostí na počátku a po skončení projektového dne

Žák:
účinně spolupracuje ve skupině
své poznatky prezentuje spolužákům
angažuje se na vytvoření jednoduchého vzorku
vytvoří originální podvinek pro kroužek paličkování
zlepšuje své vyjadřovací schopnosti
vyjádří smysl tradice lidového řemesla
porovná své znalosti na počátku a na konci projektového dne
KK: sociální a personální, k učení, pracovní
PT: osobnostní a sociální výchova
VO: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie, umění a kultura, člověk a jeho svět

Doudleby: Herdule a paličky26. – 30. listopadu  2010

Výstava prací kroužku paličkování, zapůjčených výrobků, vybraných podvinků
Pořádána ve škole, pro veřejnost.

Žák:
učí se zodpovědně hodnotit práci druhých
přijímá odpovědnost při dodržování pravidel během výstavy
ocení práci druhého
KK: komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, občanské
PT: mediální výchova

Leden 2011

Zpracování kalendáře 

Žák:
aktivně se podílí společně s pedagogy na řazení fotografií do kalendáře
přistupuje k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany kulturních a společenských hodnot
podílí se na vytváření dobrých mezilidských vztahů
KK: sociální a personální, pracovní , k řešení problémů, komunikativní
PT: osobnostní a sociální výchova
VO: informační a komunikační technologie

Doudleby: Herdule a paličkyTest na projektový den

Jak se jmenuje město s významnou krajkářskou tradicí?
a) Kostelec nad Orlicí   b) Vamberk   c) Jaroměř

První krajky na světě se objevily v 16. století v ...
a) Itálii   b) Španělsku   c) Nizozemí

Do Čech se paličkovaná krajka dostala z ...
a) Belgie   b) Ruska   c) USA

Zakladatelka Vamberecké krajky se jmenuje ...
a) Magdalena Dobromila Rettigová   b) Magdaleny Gramblová   c) Adina Mandlová

Její mumie spolu s dalšími je uložena v klášteře ...
a) Sázavském   b) Broumovském   c) Hradeckém

V jakém roce byla založena Krajkářská škola ve Vamberku?
a) 1880   b) 1889   c) 1885

Jak se jmenovala první učitelka Odborné krajkářské školy?
a) Aloisie Novotná   b) Aloisie Šustrová   c) Aloisie Kubiasová

Kde se vzdělávaly dřívější učitelky paličkování?
a) v Praze   b) v Moskvě   c) ve Vídni

První poválečné ocenění Vamberecké krajky ve světě bylo na světové výstavě ...
a) EXPO Brusel 1958   b) EXPO Montreal 1967   c) EXPO Moskva 1990

Expozice historie i současnosti krajkářské výroby je uložena ...
a) ve vambereckém Muzeu krajky   b) v Národním muzeu v Praze
c) v Národopisném muzeu v Praze

Současná ředitelka Krajkářské školy ve Vamberku se jmenuje:
a) Miroslava Šustrová   b) Miroslava Novotná   c) Miroslava Nováková

V Krajkářské škole jsou kurzy paličkování určeny ...
a) pouze pro děti   b) pouze pro dospělé   c) pro všechny

Vamberecká krajka vytvořila šaty pro Miss World Taťanu Kuchařovou na EXPO 2010 ...
a) v Šanghaji   b) v New Yorku   c) v Praze

Na poslední výstavě bylo možno zhlédnout ...
a) španělské mantily   b) italské mantily   c) české mantily

Nejlepší krajky získají na soutěžní přehlídce cenu ...
a) Zlatá palička   b) Zlatá poduška   c) Zlatá herdule

Prodejna s potřebami pro paličkování ve Vamberku se jmenuje:
a) Miriam   b) Martina   c) Mariana

Jeden pár paliček stojí průměrně:
a) 20 korun   b) 50 korun   c) 5 korun

Synonym ke slovu herdule je ...
a) podvinek   b) polštářek   c) poduška

Herdule se nejčastěji vycpávají ...
a) papírem   b) pilinami   c) senem

Paličky se nejčastěji vyrábějí ze dřeva ...
a) třešně a švestky   b) buku a dubu   c) břízy a topolu

Výsledky projektových aktivit

Test
Originální podvinky
Kalendář
Pozvánka na výstavu

Zdroje

www.krajka.cz, www.vambereckakrajka.cz
zkušenosti rodinných příslušníků žáků
Mária Trandžíková, Paličkujeme, Bratislava: Alfa, 1983.
Víťazoslav Mišík: Škola paličkovania, Bratislava: Vydavateĺstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1987.

Pomůcky, materiál

Fotoaparáty, školní PC + tiskárna, diktafon, výtvarné potřeby

Hodnocení projektu

Systém pedagogického hodnocení
Průběžné sledování práce skupin i jednotlivců
Konzultace zadaných cílů
Splnění cílů po stránce estetické
Hodnocení kvality, originality
Hodnocení používaných vhodných jazykových prostředků
Hodnocení pomocí dotazníků – sebehodnocení žáků
Dokumentace průběhu projektu a činnosti žáků
Fotografie
Návrhy podvinků
Upaličkovaný vzorek
Kalendář z průběhu projektu
Články do Doudlebského zpravodaje, Orlického týdeníku, časopisu Krajka
Prezentace na internetových stránkách školy

Dotazník na závěr projektu (zpětná vazba žáků)

1. Co jste o vamberecké krajce věděli?
2. Co nového jste se dozvěděli?
3. S kým ze třídy se mi nejlépe pracovalo?
4. Který spolužák z jiné třídy mě zaujal a čím?
5. Co bych si chtěl z projektu zopakovat?
6. Co mě nebavilo?
7. Můj vlastní návrh na další projekt.

Rozpočet

Jízdné a vstup do Muzea krajky
475,- Kč
Jízdné: Krajkářská škola
215,- Kč
Pomůcky na projektový den
380,- Kč
Vánoční dekorace na výstavu
1228,- Kč
Potřeby na paličkování
1980,- Kč
Papíry a barvy do tiskárny
4722,- Kč
Kalendáře A4
6000,- Kč
Celkem
15000,- Kč

Z plánované částky 15 000,- Kč bylo vynaloženo 690 Kč na vstupné do Muzea krajky ve Vamberku a na cesty autobusem, za pomůcky na projektový den se zaplatilo 380,- Kč, během projektu se vynaložilo na barvy a papíry na tisk 4722,- Kč, pro práci s kroužkem paličkování byly nakoupeny potřeby v hodnotě 1980,- Kč. Při příležitosti předvánoční výstavy byla zakoupena dekorace v hodnotě 1228,- Kč. Největší částka byla na výtisky kalendářů: 6 000,-Kč.

Co nám projekt přinesl?

Klady

Bližší poznání spolužáků i z jiných tříd
Účinná spolupráce učitelů školy
5 nových žákyň se přihlásilo do kroužku paličkování
Zvýšení zájmu veřejnosti o dění ve škole
Spolupráci s muzeem krajky a krajkářskou školou
Důkladnější poznání dětí ze spádových obcí
Obavy z neochoty krajkářek zapůjčit krajky na výstavu se nepotvrdily

Obtíže

V rámci omezení rozpočtu městyse Doudleby nemohl úřad poskytnout finance
V den výstavy nastal výpadek elektrické energie po celých Doudlebách
Dočasná ztráta 3 krajek (zprostředkováno přes třetí osobu)

Doudleby: Herdule a paličky

Přesah do budoucna

Využití podvinků pro práci kroužku paličkování
Organizace výstav pro veřejnost
Jiná forma projektu
Vydání kalendáře
Iniciace dalších podobných projektů na škole (např. kroužek keramiky, významné osobnosti Doudleb a okolí)

Shrnutí a zhodnocení

Během projektového dne jsme přišli na to, že se někteří žáci 2. stupně neznají ani křestními jmény, ale při spolupráci ve skupinách se vzájemně poznali.

Měla jsem možnost zjistit, jak ochotné a spolehlivé mám kolegy ve škole. Bez jejich pracovitosti a vstřícnosti bych nemohla svůj projekt a hlavně projektový den vůbec uskutečnit. Za to jsem jim před vedením školy vřele poděkovala.

Za část peněz byly zakoupeny i podušky a paličky do kroužku paličkování, což uvítalo hned několik žákyň ze sociálně slabých rodin. Mohly tak začít chodit do kroužku paličkování.

Úřad městyse nám nemohl poskytnout finance, neboť jeho rozpočet byl velmi omezen. Projekt to však nijak neovlivnilo.

Během výstavy krajky navštívilo naši školu přes 200 lidí, což je rekord za posledních několik let. A to i přesto, že z důvodu opravy elektrického vedení došlo k předem ohlášenému výpadku elektrické energie a v daný den přišlo na výstavu minimum lidí.

Moje obavy z neochoty zapůjčit krajky se nepotvrdily, opak byl pravdou. Museli jsme dokonce rozšířit výstavu do dalších prostor naší školy. Při bourání výstavy došlo nešťastným omylem k záměně tří kusů zapůjčených krajek. Mně a mým dvěma kolegyním sice stačilo několik hodin hledání k jejich vypátrání, ale byly to možná nejkrušnější chvíle z celého projektu.
Spolupráce s Muzeem krajky a krajkářskou školou se prohloubila a jsme stále v kontaktu. Navzájem si posíláme pozvánky na různé akce.

Na některé aktivity se přijely podívat mladší děti se svými učitelkami ze spádových obcí. Vyučující z těchto škol ocenili, že mohli vidět práci a pokroky svých dřívějších žáků.