Tři mapy kraje Františka Antonína Šporka

Autoři: Mgr. Lada Biňovcová, PhDr. Ivo Rejchrt, Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Spolupráce:
Ing. Jarmila Tyrnerová, Keramické studio Jarmily Tyrnerové s.r.o.
Ing. Jana Hnilicová, předsedkyně Asociace české videokultury Medialog o. s.
Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem
Mgr. Ivana Černá, ředitelka Základní umělecké školy Dvůr Králové nad Labem
Zuzana Čermáková, ředitelka Kina Svět, Dvůr Králové nad Labem

 

Tři kraje F. A. ŠporkaTři kraje F. A. Šporka
Anotace

Projekt byl zaměřen na barokní minulost krajiny kolem Kuksu z dob působení F. A. Šporka, na její proměny. Hlavním cílem projektu bylo navození změny v myšlení studentů. Naším cílem bylo, aby studenti na příkladu tvorby a vývoje cenné krajiny v jejich bezprostředním okolí pochopili propojenost a vzájemné souvislosti ekonomických, sociálních a environmentálních hledisek. Studenti měli pochopit, že i krajina může být kulturním dědictvím. Hlavním cílem bylo natočení studentského filmu, díky kterému získali autoři větší povědomí a vztah k tomuto období. Nové znalosti pak budou moci dále předávat svým spolužákům a v dalším životě svým dětem.

Popis projektu

Tři kraje F. A. Šporka


Motto:

Náš projekt se jmenuje Tři mapy kraje F. A. Šporka. První mapou se myslí autentické barokní zachycení Šporkova panství, druhou promítnutí jeho někdejších hranic do současné mapy. Třetí mapu – „mentální“ či „prožitkovou“ – si vytvořili sami studenti na základě svých zážitků během projektu.

Kontext

Projekt byl realizován na Gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem, jež se svou více než stoletou historií řadí k nejstarším vzdělávacím ústavům v okolí. Na škole studují převážně absolventi základních škol z Královédvorska, ke studiu se však hlásí i řada uchazečů z trutnovské a náchodské oblasti. Gymnázium je všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovanou školou, zaměření si studenti volí na základě nabídky volitelných předmětů. Studium je čtyřleté a šestileté. Ve školním roce 2010/2011 školu navštěvovalo 262 studentů a studentek, z toho 105 chlapců, 157 dívek.

Prezentace filmových výstupů projektu proběhla v královédvorském Kině Svět pro všechny studenty gymnázia. Následovaly také prezentace projektu pro veřejnost v Městském muzeu a dále speciální projekce studentského filmu určené pro základní a střední školy z okolí.

Východiska a hlavní cíle

Chtěli jsme studenty přivést k vědomí a prožitku Kuksu jakožto unikátního kulturního komplexu zasazeného do krajiny a výsledky prezentovat.
Na studenty čekala řada činností – shromažďování historických informací, volba námětu, sepsání scénáře, režijní příprava, vlastní natáčení, následné technické zpracování filmů, zpracování do výtvarné podoby, příprava závěrečné prezentace, zpracování záznamů o činnosti do podoby kroniky a další. Jednalo se převážně o skupinové aktivity, jež rozvíjely nejen dílčí teoretické a praktické schopnosti, ale už samu schopnost skupinové práce.
Výstupem měla být prezentace před spolužáky i dalšími zájemci. Zprvu jsme pro ni počítali s rovnocenným zapojením výtvarných prací (keTři kraje F. A. Šporkaramických terčů a výkresů), krátkých filmových klipů a powerpointové prezentace sestavené z textů a fotografií. V průběhu projektu se však ukázalo, že nejvíce energie si vyžádaly filmy. Studenti se do nich ponořili ještě více, než jsme čekali. Délkou a zpracováním přesáhly filmy naše očekávání. Proto jsme je nakonec povýšili na hlavní výstup. Je třeba ocenit odborné vedení a spolupráci Ing. Jany Hnilicové, předsedkyně Asociace české videokultury Medialog o. s.

Cílové skupiny

Do projektu se aktivně zapojilo 46 studentů, obě třídy 4.C a 2.A. Prezentace projektu byla určena pro všechny třídy gymnázia. Studenti se zapojili do reflexe filmů a následných aktivit.

Jen v červnu 2011 pak vidělo filmové výstupy na speciálních projekcích pro základní a střední školy ve Dvoře Králové nad Labem a okolí zhruba 500 dětí a mladých lidí.

Postup a metody realizace

V pondělí dne 13. září 2010 byli s projektem seznámeni studenti tříd 2.A a 4.C. Pět vytvořených skupin pak mělo čtyři týdny na shromáždění historických informací, hledání námětu a vytvoření scénáře a režijní koncepce. To předpokládalo plné nasazení. Následně se ukázalo, že v něčem nebyli studenti pro projektový den připraveni dostatečně. To je pak přimělo k opakovanému dotáčení dalšího materiálu ve volném čase.

V pondělí dne 11. října 2010 jsme se vydali s oběma třídami na projektový den. Za příjemného počasí jsme si s výkladem historiků i lesníků prošli krajinu Šporkova panství (Kocbeře – Ferdinandov), dokonce nám byla potvrzena domněnka Ing. Jarmily Tyrnerové o lokalizaci poustevny ze Šporkovy doby. Zjistili jsme shody a odlišnosti v lesním hospodářství i rázu krajiny. Pak jsme se autobusem přesunuli do Kuksu. Nejprve nás doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc., zasvětil blíže do barokního divadla. Následovalo natáčení. Poslední etapou byla speciální prohlídka Hospitalu Kuks v podání Jindřicha Koldy, kde jsme si nad rámec běžného okruhu mohli prostudovat též barokní mapu panství. Uzavřel ji koncert v podání Michala Hrocha z 2.A.

Tři kraje F. A. ŠporkaNásledující týdny byly zasvěceny individuálnímu dokončování natáčení (např. 17. listopadu).

V pátek dne 17. prosince 2010 došlo k první konzultaci nad hotovými filmy. Studenti předvedli Ing. Hnilicové první verze filmů. Získali od Ing. Hnilicové cenné podněty. Mnoho se v průběhu natáčení naučili, bohužel některé záběry už nešlo přetočit, protože sníh zcela změnil ráz krajiny. Další konzultace proběhla ve středu 12. ledna 2011, zde se již dolaďovaly jen detaily. Po jejich vyřešení byly filmy poslány do Prahy ke zpracování do filmového pásma.

Souběžně probíhala výtvarná část projektu. V hodinách výtvarné výchovy za spolupráce kolegyň Mgr. Ivany Černé (4.C) a Mgr. Kláry Stránské (2.A) vznikly výkresy i keramické terče, jejichž výrobu organizačně zajistilo Keramické studio Kohoutov Ing. Jarmily Tyrnerové, s. r. o. Na hodině základů výpočetní techniky si studenti zkusili výrobu powerpointové prezentace mapy k projektovému dni. Michal Hroch (2.A) sepsal během projektu dva články pro místní noviny.

Premiéra filmů pro studenty a učitele školy proběhla ve čtvrtek 3. února 2011 v Kině Svět ve Dvoře Králové nad Labem. Studentky Kristýna Kotíková a Sára Tyrnerová vítaly diváky v dobových kostýmech a odváděly je k mapě regionu, kde měli označit své bydliště. Alespoň náznakově si tak vytvořili i pro sebe onu individuální, prožitkovou mapu. Tu studentskou jim pak předvedli ve vstupní prezentaci moderátoři programu Nikola Glosová (4.C) a Michal Hroch (2.A). Ing. Jana Hnilicová filmy uvedla a následně autorům předala plakety sdružení Asociace české videokultury Medialog o. s. za nejlepší režii, kameru a scénář.

Filmy jsou propojeny osobností F. A. Šporka, ale jinak nebyla tvůrcům kladena žádná omezení. Jednotlivé příběhy se jmenují Návrat pana Šporka do 21. století, F. A. Špork randící, soudící, Návrat k minulosti, Špork a jeho lázně a Špork a jezuité. Výsledný sled ukazuje, kolika různými způsoby se lze tématu zhostit. Filmaři zvolili svěží pohled na dějiny, aby dokázali zaujmout i mladého diváka bez zájmu o historii. Někdy jsou filmy též svědectvím o odborném růstu tvůrců během natáčení. I když je nelze srovnávat s prací profesionálů, přesto zaujaly i rozšířily povědomí o hraběti Šporkovi a barokní době vůbec.

Tři kraje F. A. ŠporkaVyvrcholením projektu byla prezentace celého projektu (záměr, průběh, filmování, výtvarné práce) pro veřejnost v tzv. Špýcharu, výstavním síle Městského muzea Dvůr Králové nad Labem dne 15. března 2011. Městské muzeum zde pak vyhlásilo výtvarnou a literární soutěž Kraj Františka Antonína Šporka, do níž se mohou do konce roku 2011 zapojit žáci a studenti různých druhů škol. Vítězné práce budou součástí výstavy k 350. výročí narození F. A. Šporka, která se uskuteční v březnu 2012.

V červnu 2011 proběhly prezentace filmů pro zdejší základní a střední školy, v červenci pak další promítání pro veřejnost. Taktéž je připravováno promítání v Lysé nad Labem a v dalších městech, s nimiž jméno hraběte Šporka úzce souvisí.

Výsledky projektu

Cíle projektu byly naplněny. Studenti se v klidu knihovny, u počítače i na autentických místech seznámili se Šporkovým odkazem. Zkusili si specifickou podobu skupinové práce zahrnující historickou, scénáristickou, režijní, hereckou i další technickou práci na filmech. Samostatnou kapitolou jsou keramické artefakty, jež si studenti nakonec rozeberou jako upomínkové předměty. Šporkovu osobnost připomněli svým spolužákům i veřejnosti.

Zdroje, pomůcky, materiál

Byly natočeny studentské filmy, které je možné obdržet na DVD nosičích.

Shrnutí a celkové zhodnocení projektuTři kraje F. A. Šporka

Shrnutí a zhodnocení 

Celkové zhodnocení je velmi kladné, všechny cíle byly naplněny, spolupráce s partnerskou institucí byla velmi dobrá. Domníváme se, že finanční zdroje byly použity efektivně

Výhled do budoucna

Městské muzeum a Gymnázium ve Dvoře Králové vyhlásily ve spolupráci s dalšími kulturními institucemi (Městská knihovna Slavoj, Základní umělecká škola a Keramické studio Jarmily Tyrnerové s.r.o.) literární a výtvarnou soutěž na téma Kraj Františka Antonína Šporka. Do těchto soutěží se mohou do konce roku 2011 zapojit žáci a studenti různých druhů škol. Vítězné výtvarné práce budou součástí výstavy k 350. výročí narození F. A. Šporka, která proběhne v březnu 2012. Studentský film byl jednou z  motivací pro tyto soutěže.

 

Tři kraje F. A. Šporka