Život a školství v Hodslavicích za doby Františka Palackého a dnes

Život a školství v HodslavicíchAutorka: Mgr. Alena Kulíšková,
ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice

Spoluautorka: Mgr. Eva Sulovská,
Muzeum Novojičínska

Partnerské instituce:
Muzeum Novojičínska
Rodný dům Fr.Palackého Hodslavice
Zámek Kunín
Státní okresní archív Nový Jičín
Obecní úřad Hodslavice
Klub důchodců Hodslavice

Místa realizace: ZŠ Františka Palackého Hodslavice, obec Hodslavice, Hostašovice, Straník, instituce města Nový Jičín, zámek Kunín

Anotace

Hlavní motivací k projektu bylo blížící se 80. výročí založení Palackého pamětní školy v Hodslavicích v roce 2012. Chtěli jsme zmapovat rozvoj školství v obci od doby, kdy zde žil František Palacký. A tím také připomenout důležitost našeho rodáka a jeho odkaz i pro dnešní generaci – nutnost neustále se vzdělávat.

Historie škol a školních budov v Hodslavicích je dlouhá a mezi obyvateli o ní chybí přesnější povědomí. Proto jsme chtěli vytvořit podklady pro výukovou tabuli s názvem Rozvoj školství v Hodslavicích a stejně nazvanou brožurku – skládačku.

Projekt byl realizován s 19 žáky 7. třídy ZŠ Františka Palackého Hodslavice. Již v období 17.–21. června 2010 došlo k motivaci žáků, kdy navštívili rodný domek Františka Palackého v Hodslavicích. Jeden a půl dne žáci také prožili jako chovanci – spolužáci malého Františka Palackého ve vzdělávacím ústavu hraběnky Marie Walburgy z Truchsess-Zeilu v zámku Kunín. Část projektu byla realizována jako samostatné expediční bádání, respektive badatelská návštěva s besedou v Muzeu Novojičínska. Žáci studovali také materiály v Novojičínském archivu a sbírali podklady ve svém bydlišti. V miniprojektu a v hodinách výchovy k občanství, mediální výchovy a výtvarné výchovy pak informace třídili a vyhodnocovali.
 
Život a školství v HodslavicíchO průběhu i výsledcích celého projektu byla vedena fotodokumentace, deníky a portfolia žáků. Projekt byl uzavřen veřejnou prezentací a výstavou žákovských prací na oslavách 600. výročí první písemné zmínky o obci Hodslavice v červnu 2011.

Klíčová slova: klíčové kompetence, kulturní instituce – muzeum, zámek, etnograf, barokní kultura, školství, zvyky a tradice, dobové hry, vysvědčení, orální historie, kulturně historické dědictví, katastrální mapa

Popis projektu

Motto

Realizací projektu se snažily autorky naplňovat motto strategie trvale udržitelného života: „Každá generace by měla zanechat budoucí generaci svět alespoň tak rozmanitý a produktivní, jako byl ten, který zdědila.“ A tohle motto mohou naplňovat jen lidé, mladí lidé, kteří o historii svého okolí mnoho vědí, vědí, kde mají své kořeny a jsou na své předky hrdi.

Kontext   

Život a školství v HodslavicíchZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice je venkovskou spádovou školou pro obec Hostašovice. Ve školním roce 2010 – 2011 měla škola v devíti třídách 137 žáků. V roce 2012 bude slavit 80. výročí od založení. Škola leží nedaleko centra obce, ve které se nachází deset historických a kulturních památek. Projekt chtěl v žácích probudit větší zájem o historický i současný život v obci. Posílit jejich pocit hrdosti a sounáležitosti, vědomí, že pochází z obce, která v roce 2011 oslavila 600 let od první písemné zmínky, obce, kde se narodil a první roky života prožil František Palacký.

Východiska

Na projektu spolupracovalo 19 žáků 7. třídy s bývalou žákyní, absolventkou ZŠ – Mgr. Evou Sulovskou – pracovnicí Muzea Novojičínska, toho času na mateřské dovolené. Velice úzce spolupracoval pan kastelán kunínského zámku PhDr. Jaromír Zezulčík a paní průvodkyně Rodného domu Františka Palackého paní Ilona Kramolišová, stejně tak členové Klubu důchodců Hodslavice.

Projekt byl vedením školy podporován, někteří učitelé na realizaci spolupracovali. Jednalo se o téma kulturně historického dědictví – téma úplně nové, které doposud nebylo zpracováno. Právě proto bylo velmi zajímavé a přínosné.nejen pro žáky, ale také pro učitele i místní komunitu.

Projekt byl realizován hlavně v předmětu výchova k občanství (VKO), došlo k mírné úpravě tématického plánu, ke spojování posledních hodin. Na exkurze do muzea, archívu byly hodiny spojovány odpoledne. Motivační pobyt na zámku v Kuníně probíhal v neděli a v pondělí jako projektový pobyt. Dále žáci pracovali ve svém volném čase – dokumentovali rozhovory s pamětníky, ale také budovy, ve kterých se dříve učilo. Prezentace projektu proběhla na výročním Dni obce.

Cíle

Hlavním cílem projektu bylo probudit v žácích zájem o místo, kde žijí, pěstovat jejich vztah ke kulturně historickému dědictví, které je třeba respektovat, rozumět mu a chránit je. Chtěli jsme u žáků posílit pocit hrdosti, pocit, že pocházejí z obce, kde se narodil a své první roky života prožil František Palacký.

Dílčími cíli pak bylo seznámení žáků s činností muzea, zámku Kunín, Rodného domku Františka Palackého, okresního archivu, spolupráce s místními složkami a sborem Českobratrské církve evangelické. A dále rozvíjení estetického cítění, tvořivosti a kritického myšlení.

Na závěr projektu jsme měli v plánu vytvořit:
nástěnnou výukovou tabuli, která by znázorňovala vývoj školství v Hodslavicích
brožurku – skládačku vytvořenou na stejné téma k 80. výročí založení Palackého pamětní školy
Power pointovou prezentaci projektu, kterou jsme chtěli zveřejnit na webu školy
výstavku prací žáků v rámci oslav 600. výročí první písemné zmínky o obci

Badatelské úkoly ve skupinkách

Život a školství v Hodslavicíchzjištění původních názvů místních částí Hodslavic, zjištění souvislostí mezi názvem a „nějakou“ událostí
vyhledávání budov, kde byly původně umístěné školy a sledování jejich historie
zájmy dětí dříve a dnes (záliby a hry dětí v 19., 20. a 21. stol.)
srovnání, jak se měnily vyučovací předměty a hodnocení žáků ve školách dříve a nyní
studium řemesel a zaměstnání rodičů dříve a dnes

Vazba projektu na školní vzdělávací program (klíčové kompetence a průřezová témata)

V průběhu projektu byly u žáků rozvíjeny klíčové kompetence a naplňovány výchovně vzdělávací cíle průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova a Multikulturní výchova, které má škola stanoveny ve školním vzdělávacím programu Škola pro život. 

Kompetence k učení

 • volí vhodné způsoby, metody a strategie učení
 • aplikuje teoretické znalosti na praktické příklady
 • umí požádat o pomoc při učení
 • doplňuje učivo samostatnými referáty, eseji, seminárními pracemi
 • orientuje se v textu
 • dokáže vyhodnotit podstatné informace
 • rozumí a vhodně používá odbornou terminologii
 • uvědomuje si všechny souvislosti a propojuje je


Kompetence k řešení problémů

 • zná a dodržuje normy chování v různých situacích
 • je otevřený vůči vnějším vlivům
 • rozpozná problém
 • formuluje podstatu problému
 • promýšlí a plánuje různé způsoby řešení problémů
 • zná a používá asertivní metody
 • nenechá se odradit nezdarem a snaží se najít konečné řešení


Kompetence sociální a personální

 • přijímá role ve skupině
 • vytváří a respektuje pravidla práce v týmu
 • aktivně se podílí na práci skupiny
 • akceptuje názory jiných
 • neprosazuje sám sebe za každou cenu
 • hledá kompromisy
 • prezentuje práci svou i skupiny


Kompetence občanské

 • zná a plní své povinnosti
 • rozlišuje svá práva a povinnosti
 • respektuje národní a rodinné tradice
 • zná a ctí státní symboly
 • zná základní historická fakta českého národa a chápe souvislosti v evropském kontextu
 • zná příklady uměleckých děl z české kultury
 • aktivně se zapojuje do kulturního a sportovního dění ve škole i v obci


Osobnostní a sociální výchova (OSV)

 • ovládání vlastního jednání i prožívání, vůle
 • organizace vlastního času
 • plánování učení a studia
 • stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
 • dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.)
 • hledání pomoci při potížích
 • řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků
 • cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání
 • dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování)
 • analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí
 • vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.
 • pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu)
 • dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne


Výchova demokratického občana (VDO)

 • škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole
 • formy participace žáků na životě místní komunity
 • spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
 • občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost  je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku)


Environmentální výchova (ENV)

 • lidské sídlo - město - vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky)
 • kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
 • ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek; právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti)
 • změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy)
 • náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí)


Multikulturní výchova (MKV)

 • poznávání vlastního kulturního zakotvení
 • právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci
 • udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost
 • důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích
 • uplatňování principu slušného chování
 • význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti
 • tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého
 • lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy

Fáze realizace projektu

Projekt byl dlouhodobý – roční. Byl realizován v pěti hlavních fázích:

1. Motivace žáků – návštěva Rodného domku Františka Palackého v Hodslavicích, projektový pobyt na zámku Kunín, kde děti prožívaly den jako malý František – učily se v zámecké škole dle rozvrhu z roku 1807. Děti vypracovávaly pracovní listy, tvořily si zámecký deník, učily se průvodcovský výklad k jednotlivým místnostem na zámku (nácvik mechanické a faktografické paměti)

2. Vlastní realizace projektu
 
a) individuální průzkum a sběr materiálů – individuální bádání – sběr vysvědčení, různých materiálů, historek od prarodičů a starších spoluobčanů;

b) společná návštěva muzea, besedy, exkurze v archívu, orální historie – stanovení pravidel práce, sběr informací a materiálů, záznamy z jednotlivých aktivit, žáci vypracovávali pracovní listy, pracovali s odbornou literaturou.

3. Zpracovávání dat – žáci tvořili literární i výtvarná dílka, využívali některé metody RWCT (např. metodu pětilístku, volného psaní, nedokončených vět)

4. Prezentace výsledků práce na projektu – byly vytvářeny postery na téma školství, hodslavský kroj, zvyky a tradice, život dětí a jejich rodičů dříve a dnes, práce s kronikou, ne počítačích byly vytvářeny materiály o domech, kde se dříve učilo. Žáci psali článek do tisku a nakonec prezentovali výsledky práce na úvodním dni Oslav 600. výročí od první písemné zmínky o obci. Proběhla vernisáž výtvarných prací žáků. Zúčastnilo se asi 120 rodičů a místních občanů.

5. Vyhodnocení projektu

Podrobný harmonogram projektu

Forma zápisu: Čas / Aktivita / Cíl aktivity Vazba na ŠVP: Klíčové kompetence (KK), Průřezová témata (PT), Vzdělávací obsah (VO)

1. Motivační aktivity

Červen 2010: 2 vyuč. hodiny VKO

návštěva Rodného domku Fr. Palackého, beseda s p.Kramolišovou
vzbuzení zájmu o osobnost Fr. Palackého, o jeho dětství a učení se

KK: k učení, komunikativní, občanské, kooperativní
PT: OSV, ENV, MKV

Červen 2010: neděle + pondělí: projektový pobyt

Život a školství v Hodslavicíchprojektový pobyt v zámku Kunín – den jako malý František
seznámení se s prostorem zámku
stanovení pravidel pobytu
večerní program s hrami OSV – sebepoznání
prohlídka zámku s kastelánem, rozdělení místností, rozdání průvodcovských materiálů, samostudium
noční prohlídka zámecké půdy
v 5 hodin budíček a den dle rozvrhu vzdělávacího institutu z roku 1807 (pouze do 14 hodin)
hry v zámecké kuželně a v parku
prohlídka zámku s žákovskými průvodci
tvorba zámeckých deníčků
prožitek – den v kunínské škole – budíček v 5.00
uvědomit si změny v učení se dříve a dnes
mechanická, faktografická a objektová paměť
schopnost zaznamenat uplynulé události

KK: k učení, komunikativní, občanské, kooperativní
PT: OSV, ENV, MKV

2.  Realizace projektu

Červenec – srpen 2010: individuální průzkum a sběr materiálů (např. vysvědčení babiček, jejich vyučovací předměty, hry  a zaměstnání), sběr informací

KK: k učení, k řešení problémů, sociální a personální

Září  2010: vyuč. hodiny VKO

zadání úkolů, rozdělení žáků do skupin – pracovních týmů
práce s literaturou, s kronikami
domluva pravidel
učení se pracovat s různými prameny – zdroji informací

KK: k učení, k řešení problémů, sociální a personální, komunikativní

Říjen 2010: exkurze, beseda – spojení hodin do odpoledního bloku

prohlídka muzea: etnografické sbírky okresu Nový Jičín s výkladem
beseda s etnografkou – život, zvyky a tradice v Hodslavicích
prohlídka kloboučnického muzea – fotografování v kloboucích
sběr informací a formulace nových vědomostí
seznámení se s prací muzea
prohlídka sbírek
pochopení významu sběru různých dat      

KK: k učení, sociální a personální, komunikativní
PT: MKV

Říjen 2010: domácí úkol

sběr informací, tvorba tabulky – zvyky a tradice během roku v mé rodině (praprarodiče, prarodiče, rodiče)
třídění informací do tabulky – zvyky v rodině

KK: k učení, komunikativní

Listopad 2010: 2 vyuč. hodiny VKO

vyhodnocení domácího úkolu – zvyky v rodině
porovnávání rodinných zvyků s Hodslavským rokem, jak je znám z literatury, popř. kroniky
tvorba přehledného poster zvyků slavených v Hodslavicích dříve a dnes v jednotlivých ročních obdobích
porovnávání různých informačních zdrojů, resp. informací z nich
třídění a zpracování informací do přehledné podoby

KK: k učení, k řešení problémů, sociální a personální
PT: MKV, OSV

Listopad 2010: návštěva u pamětnice

orální historie – návštěva 11 žáků u bývalé ředitelky ZŠ – otázky a odpovědi (jaká byla škola za jejího mládí, jak vnímala školu jako učitelka i ředitelka)
jaké byly hry a zvyky dříve a jak je může srovnat s dnešní dobou
záznam slyšeného (chyběla nám kamera), fotografie máme
zpracování orálně historického výzkumu do podoby článku do Hodslavského zpravodajeŽivot a školství v Hodslavicích

KK: komunikativní, sociální a personální, občanské
PT:  MKV, mediální výchova (MV)

Prosinec 2010: exkurze ve státní okresní archívu – spojení hodin do odpoledního bloku

návštěva okresního archívu Nový Jičín (funkce a význam archivu, ukázky archiválií z Hodslavic, nejstarší archiválie, jak je lze využít)
vyhledávání informací o školách v Hodslavicích, o místech bydliště
nácvik práce s archiváliemi
ukázka využití archivu
sběr informací – možnost vyhledávání na internetu

KK: k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské, k řešení problémů
PT: VDO, OSV, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEG)

Prosinec 2010: návštěva u pamětníků

orální historie – návštěva 9 žáků u bývalé učitelky – beseda, fotografie, dárečky
nácvik pozorného naslouchání

KK: komunikativní, sociální a personální, občanské

Prosinec 2010: 2 vyuč. hodiny VKO

beseda s manžely Prouskovými ve škole (život v Hodslavicích a okrese Nový Jičín dříve a dnes: podniky, zaměstnání, zájmy, zvyky, sport)
zpracování besedy do podoby reportáž

KK: komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů
PT: VEG, OSV, MV

Leden 2011: dobrovolné odpolední aktivity žáků

průzkumy v obci a okolí
exkurze po lokalitách souvisejících s tématem projektu
sběr informací
nácvik pozornosti
stručné a přesné zápisky
reprodukce slyšeného
záznam rozhovorů
záznam z exkurze

KK: k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské, k řešení problémů
PT: VDO, VEG, OSV

3. Zpracování dat – paralelně však ještě probíhá i realizace projektu

Únor 2011: 2 vyuč. hodiny VKO + 1 vyuč. hodina MV + 2 vyuč. hodiny VV

tvorba posterů
portfolia
fotodokumentace
nástěnka ve třídě
první Power pointová prezentace
strukturované zpracování dat

KK: k řešení problémů
PT: VDO, VEG, OSV, MV

Březen 2011: 2 vyuč. hodiny VKO + 1 vyuč. hodina MV

práce v terénu – ověřování domů, kde se dříve učilo, fotografování, zjišťování informací od současných majitelů
zaznamenání do katastrální mapy Hodslavic
zpracování pracovních listů na počítači     
příprava podkladů pro výukovou tabuli a brožurku
vypracování pracovních listů
záznam budov do mapy

KK: k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské, k řešení problémů
PT: VDO, VEG, OSV, MV

Březen 2011: prezentace průběhu projektu na konferenci v Praze

Březen 2011: ukázky tradičních domácích činností a řemesel (draní peří, tkaní, předení na kolovrátku)

předvedly členky Klubu důchodců 
uvědomění si tradic

KK: komunikativní, sociální a personální, občanské, k řešení problémů
PT: VDO, OSV, MKV

Duben 2011: 2 vyuč. hodiny VKO + 1 vyuč. hodina MV

zpracování posterů „Hodslavské školství“
volné psaní na téma Hodslavice
pětilístek na téma Hodslavice
zpracování prezentace zjištěných informací (postery – přehled vývoje školství v obci)
reflexe poznatků (pětilístky, volné psaní)

KK: občanské, komunikativní
PT: VDO, OSV, MV

Květen 2011: 2 vyuč. hodiny VKO, PČ

kresba s přírodninami – Hodslavice a okolí
výkres na výstavu

KK: občanské
PT: ENV

4. Prezentace výsledků projektu

Červen 2011: prezentace pro veřejnost – výstava v Kulturním domě, prezentace projektu na zahájení oslav 600 let od první písemné zmínky o obci

výuková tabule,  webové stránky školy, článek v tisku (Hodslavský zpravodaj), pořad ČT 2 Hranice dokořán
prezentace získaných výsledků na veřejnosti

KK: k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské, k řešení problémů
PT: VDO, OSV, MV

5. Vyhodnocení projektu a jeho další pokračování

Hodnocení

Život a školství v HodslavicíchKaždou aktivitu během celého projektu provázela zpětná vazba buď formou dotazníku, ústního hodnocení nebo nonverbální. Preferovali jsme ústní formu doporučení s návrhem na vylepšení do budoucna. Občas žáci prováděli sebehodnocení, učili se hodnotit podíl své práce ve skupině – koláč participace. Žáci se naučili rychle hodnotit vykonanou práci a ne osobnost spolužáka. Po celou dobu si žáci vedli svá portfolia, měli zámecký deník. Tyto materiály byly využity pro závěrečné hodnocení projektu a tvořily součást známky z předmětu VKO.

Děti velmi bavilo sbírat materiály, navštěvovat pamětníky i paměťové instituce (exkurze), vyhledávat v materiálech. Určité potíže měli někteří žáci s dokončením kvalitních výstupů. Většina žáků třídy ovšem pracovala velice pečlivě a za své snažení byli na konci roku odměněni pochvalou s odměnou. Každý žák obdržel DVD s fotografiemi a dokumentací projektu.

Pomůcky a materiál

Na práci jsme potřebovali: fotoaparát, domácí PC a barevnou tiskárnu, scanner, výstavní panely, diktafon, kancelářské papíry formátu A4, balící papíry, výkresy formátu A4 a A3, izolepu, lepidla, špendlíky, barvy, fixy, popisovače, barevné papíry, DVD, fotografické papíry, složky, eurofolie.

Z projektu Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit by měla být hrazena informační tabule, některé fotografie, cestovné. Poděkovat chceme OÚ Hodslavice za úhradu poštovného a bezplatné zapůjčení kulturního domu.

Zdroje informací

internet, osobní vědomosti občanů, paměťové instituce, muzejní exponáty, archivní prameny
Kronika veřejné smíšené měšťanské školy Palackého v Hodslavicích (od školního roku 1920 – 1921)
Bartoň, J.: Čtení o Hodslavicích, Hodslavice 1998.
Hanzelka, F.: Palackého rodná obec – Kronika Hodslavic. Nový Jičín 1948.
Křižan, L.: Palackého rodná obec. Hodslavice 1998.
Obec Hostašovice na přelomu tisíciletí. Obec Hostašovice 2001.
www.hodslavice.cz

Výsledky uskutečněné dobré praxe

V průběhu projektu se nám nepodařilo splnit stoprocentně všechny stanovené cíle. Naplánovali jsme si jich více, než jsme byli schopni zrealizovat. Zcela se nám nepodařilo dohledat a zjistit všechny původní názvy místních částí Hodslavic a jejich souvislost mezi názvem a „nějakou“ událostí. Problémy jsme měli i se zapůjčením vysvědčení od prarodičů.
Z toho důvodu doporučuji stanovit si raději méně cílů.

Při studiu historických materiálů žáci často nerozuměli některým výrazům, měli problém přečíst starší dokumenty. Tento problém obecně souvisí s nižší čtenářskou gramotností žáků 7. třídy ZŠ. S rozvojem čtenářské gramotnosti je proto třeba systematicky pracovat.

Cíle ostatní se podařilo naplnit. Myslím si, že snaha posílit u žáků pocit hrdosti, pocit, že pochází z obce, kde se narodil a své první roky života prožil František Palacký, se zcela naplnila. Svědčí o tom pětilístek jedné z žákyní:

HODSLAVICE
malebné
historické
učí
žijí
dýchají
Hodslavice jsou krásná obec.
RÁJ

Ověřili jsme si, že plnění klíčových kompetencí přímo v konkrétních činnostech je efektivnější a asi i trvalejší. Žáci si uvědomili, že ne všechny informace zveřejněné na internetu jsou pravdivé a uvědomili si, že je třeba tyto informace ověřovat i z jiných zdrojů. Naučili se zjištěné výsledky prezentovat v tisku a také ústně před širokou veřejností. A úspěch je motivoval do další práce.

Zprávy o průběhu projektu byly průběžně zveřejňovány v Hodslavském zpravodaji a na webu školy. Dne 26. června 2011 v pořadu ČT 2 Hranice dokořán byla v souvislosti se zprávou o oslavách výročí o našem projektu zmínka. Součástí pořadu byl i rozhovor s našimi žáky.

Dosažených výsledků mohou žáci dále využívat – mají spoustu materiálů a hlavně algoritmů, postupů, dovedností, které mohou použít i v budoucím studiu na základní i středních školách.

Na projektu pracovali i žáci s ADHD. Při volbě a výběru činností jim byla dána větší volnost – většinou fotografovali, zajišťovali pomůcky. Byli pohybově více zaměstnáni, jejich činnosti se častěji střídaly.

Budoucí perspektiva příkladu dobré praxe

V  roce 2012 chceme využít výsledky projektu jako podklad pro tvorbu brožurky k oslavám 80. výročí položení základního kamene naší školy. Některé informace z oblastí tradic a zvyků bychom chtěli zdramatizovat pro školní akademii.

V projektové práci pak pokračovat tak, že žáci budou pracovat s historickými fotografiemi různých míst v obci a budou je srovnávat s fotografiemi současnými. Ve zpětné vazbě psali, že by je taková práce bavila.

Téma našeho projektu asi není přímo využitelné pro ostatní školy, ale některé části by mohly být inspirací. Vřele doporučuji motivaci vlastním prožitkem. Spaní na zámku a den s malým Františkem se staly v hodnocení činností absolutním vítězem.