Lesní rybníky

Autorka: Mgr. Jaroslava Veberová, ZŠ a MŠ Lišov

Spolupráce:

 • ZŠ a MŠ Lišov: Mgr. Ludvík Šibřina, učitel Čj – Hv (dramatizace pověsti), Mgr. Jiřina Jiráčková, učitelka D (historický výzkum oblasti), Mgr. Petra Pelikánová, učitelka Př – Z (přírodovědná oblast bádání), Mgr. Alena Fojtlová, učitelka ICT (digitální technologie)Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, ředitel PhDr. Daniel Kovář
 • Městský úřad Lišov: Kulturní komise a komise pro cestovní ruch při Radě města, Služby města
 • Klub seniorů Lišovska
 • Střední odborné učiliště Lišov
 • Agentura Monika


Anotace

Lesní rybníkyZáměrem projektu byla tvorba naučné stezky v okolí města Lišova. Projekt byl realizován v průběhu celého školního roku 2010/2011 na ZŠ a MŠ Lišov a zapojily se do něj všechny ročníky 2. stupně ZŠ, každý v rámci jiného předmětu.

Žáci školy ve spolupráci s pedagogy a místními partnery – spolky a příslušnými odbory městského úřadu, navrhli a zrealizovali první bod naučné stezky Lesní rybníky a propojili jej se sítí turistických tras. Vzniklo tak zastavení u rybníka Utopený, který patří do historické soustavy lesních rybníků. Rybník s klasickou dubovou hrází je zaklíněn mezi okraj a vnitřek lesa zvaného Zadní Klíny a je sídlištěm volavek a divokých kachen. Bez nadsázky lze říci, že je jedním z nejkrásnějších míst v této oblasti a je navíc opředen hrůzostrašnou pověstí o utopené svatbě.

Přesto je toto místo málo navštěvované a stává se někdy pouhou kulisou pro pořádání „technopárty“. Věříme, že práce našich žáků na tomto projektu a její veřejná prezentace přinese všem obyvatelům změnu v pohledu na toto krásné místo a zároveň vyvolá zájem a potřebu občanů krajinu kolem města lépe znát, spravovat a chránit.

Škola plánuje postupně zpracovat celou trasu naučné stezky Lesní rybníky, zdokumentovat současnost i minulost všech pozoruhodných míst této lokality a vytvořit zajímavé cesty za poznáním naší krajiny. V této ideji spatřujeme budoucnost našeho projektu.

Popis projektu

MottoLesní rybníky

Tvorba naučné stezky, do níž byly zahrnuty místní spolky, odbory městského úřadu i škola, by mohla pomoci probudit zájem občanů všech generací o okolí města, přírodu a kulturní krajinu, odkrýt zajímavou a málo poznanou historii soustavy lesních rybníků a navštívit řadu krásných přírodních scenérií, které okolí města nabízí.

Kontext

Základní škola a mateřská škola Lišov je plně organizovaná škola s 366 žáky v 18 třídách. (MŠ má 5 tříd, ZŠ má na prvním stupni 10 tříd a 8 tříd na stupni druhém). Žáci jsou převážně z Lišova, asi třetina žáků dojíždí z okolních vsí. Škola vzdělává 2 žáky v rámci integrace, v 6. ročníku chlapce se středně těžkým tělesným postižením a v 9. ročníku jednu dívku s těžším tělesným postižením.

Projektová výuka propojila klasicky členěné předměty v plánovaných hodinách českého jazyka, hudební a výtvarné výchovy v 6. ročníku; zeměpisu, přírodopisu, dějepisu a výtvarné výchovy v 7. ročníku, českého jazyka, informatiky, výtvarné a literárně dramatické výchovy v 7., 8. a 9. ročníku. Učitelé zmiňovaných předmětů vytvořili projektový tým, v jehož rámci na realizaci projektu úzce spolupracovali. Jednalo se převážně o vyučující, kteří již za dobu své pedagogické praxe realizovali podobné aktivity žáků školy na veřejnosti, ale plnohodnotnými členy týmu se staly i dvě začínající učitelky.

Žáci mají ve škole k dispozici 4 počítačové učebny, 3 interaktivní tabule, knihovnu, výtvarný ateliér s keramickou dílnou a učebnu dramatické výchovy. Žákovská samospráva je vykonávána školním parlamentem. Škola je ve městě aktivní institucí, která se podílí na kulturním životě města, pořádá výstavy, akademie, masopustní průvod, dále se podílí na Lišovských slavnostech, spolupracuje se seniory, v městském zpravodaji má vyčleněnou dvoustránku, prezentuje se i v Jihočeských listech a v Jihočeském rozhlase.

Lesní rybníkyKdyž vznikl v únoru 2010 záměr vytvořit v okolí města naučnou stezku, škola zahájila spolupráci s MÚ Lišov. Město leží na tzv. Lišovském prahu, na půli cesty z Českých Budějovic do Třeboně. Obě tato města s bohatou historií a množstvím památek strhávají pozornost turistů přijíždějících do jižních Čech. Oproti nim se zdá, že společenský život v Lišově skomírá. Aktivním společenstvím je pouze Klub seniorů Lišovska, Sbor dobrovolných hasičů a TJ Sokol Lišov.

Všechny zmíněné spolky, stejně jako paměťové instituce z města i okolí na projektu participovaly. V barokní budově bývalého Schwarzenberského špitálu bylo zřízeno městské muzeum a městská knihovna, obě tyto instituce úzce spolupracují s oblastním archivem v Třeboni i okresním archivem v Českých Budějovicích a s Jihočeským muzeem. Ředitel budějovického archivu je autorem knihy Lišov 1334 – 2004, stránky z dějin jihočeského města (2004). Kniha se stala jedním z motivačních prvků pro práci dětí. Součástí náplně projektu byla také beseda s autorem a návštěva archivu s cílem nahlédnout do práce badatelů.

Východiska a hlavní cíle:

Město Lišov, kde se nachází naše škola má bohatou historii. Bylo založeno někdy ve 2. polovině 13. století a první písemná zmínka o něm pochází z roku 1334. Leží v krásné přírodě lesů a rybníků a je vhodným místem k aktivnímu odpočinku i zdrojem poznání. Přestože je příroda občanům města na dosah, mnozí, včetně dětí, okolí svého města vůbec neznají.

Projekt měl vzbudit u žáků zájem o místo a krajinu kde žijí a pozdější prezentace jejich společné práce pak i zájem širší veřejnosti.

Snahou bylo vybudovat vztah k historii i současnosti města a jeho okolí, objevit jeho krásu a hodnoty a naučit se je milovat, prezentovat a chránit. Žákům projekt umožnil propojení teoretických znalostí s praktickými činnostmi, rovněž rozvinutí mezipředmětových vztahů, chápání souvislostí, získání praktických dovedností, pracovat samostatně i ve skupinách, umění komunikace a diskuse, umění prezentovat svou práci, navázat vztah se staršími lidmi, poznat badatelskou činnost, naučit se plánovat a rozvrhovat svou práci.

Projekt přinesl změnu ve vztazích mezi žáky navzájem, mezi žáky a učiteli, mezi školou a místní komunitou, změnu v přístupu žáků ke vzdělávání a také změnu v přístupu učitelů k novým formám a metodám výuky.

Našimi hlavními cíli se stalo:
probuzení zájmu u žáků o historii a současnost lišovské krajiny,
aktivní zapojení žáků do tvorby nových hodnot – jak se dělá naučná stezka,
propojení školních teoretických poznatků s praktickými činnostmi,
posílení komunikace mezi žáky a zlepšení schopnosti pracovat ve skupině,
prohloubení vztahu mezi školou a městskou komunitou.

Vazba projektu na školní vzdělávací program (klíčové kompetence a průřezová témata)

Jednotlivé aktivity projektu přispívaly k naplňování těchto klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

Žáci

 • porovnávali současné a historické mapy Lišovska, zmapovali výskyt rybníků
 • zakreslili tvar rybníka Utopený a porovnávali vlastní výkres s historickými mapamiLesní rybníky
 • objevovali a popisovali faunu a flóru v jeho okolí
 • zjistili, kdy, kým a proč byly rybníky vybudovány
 • naučili se používat správnou terminologii
 • pracovali s textem, vyhledávali informace, třídili, posuzovali, hodnotili
 • seznámili obyvatele města s výsledky svého bádání


Kompetence k řešení problémů

Žáci

 • zjišťovali, proč byly rybníky založeny a jaký byl jejich hospodářský význam
 • formulovali problémy, které při práci vznikaly a na základě získaných informací navrhovali řešení
 • třídili informace a odhalovaly klíčová místa a nosné myšlenky
 • učili se orientaci v čase a prostoru
 • snažili se chápat příčiny a následky dějů


Kompetence sociální a personální

Žáci

 • účinně spolupracovali ve skupině, podíleli se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, vzájemně si pomáhali
 • přijímali zodpovědnost za splnění své části úkolu
 • učili se naslouchat druhým, diskutovat, respektovat druhé


Kompetence občanské

Žáci

 • byli vedeni k respektu a nutné ochraně kulturně historického dědictví
 • zapojovali se do společenských aktivit spojených s projektem
 • po celý projekt měli povědomí o ochraně životního prostředí


Kompetence pracovní

Žáci

 • plánovali svůj pracovní postup a vytvářeli dokumentaci své práce
 • snažili se dokončit zodpovědně své úkoly ve stanoveném  termínu
 • pracovali podle návodu a používali různé metody


Kompetence komunikativní

Žáci

 • naslouchali jiným lidem, diskutovali a vhodně obhajovali svůj názor
 • snažili se třídit informace, správně a věcně formulovali myšlenky a názory
 • učili se rozumět běžným typům textů, záznamů a obrazových materiálů
 • využívali komunikativních dovedností k vytváření vztahů pro soužití a spolupráci s ostatními lidmi
 • samostatně prezentovali výsledky své práce před spolužáky i veřejností


V projektu se také částečně realizovala tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
Výchova demokratického občana (VDO)
Environmentální výchova (ENV)
Mediální výchova (MV)

Cílové skupiny

Do projektu se v první fázi zapojily všechny ročníky 2. stupně ZŠ, každý v rámci jiné skupiny předmětů. V závěru se do programu projektu zapojila celá ZŠ a MŠ, tj. 366 žáků.

Zapojení žáků 2. stupně
6. ročník, tj. 43 žáků (český jazyk, literatura, výtvarná výchova a hudební výchova)
7. ročník, tj. 39 žáků (přírodopis, zeměpis, dějepis, literárně dramatická výchova)
8. ročník, tj. 37 žáků (český jazyk, užité výtvarné činnosti a informatika)
9. ročník, tj. 46 žáků (český jazyk, užité výtvarné činnosti a informatika)

Postup a metody realizace

Již v době, kdy byl ve škole formulován záměr projektu – vytvořit se žáky naučnou stezku Lesní rybníky, bylo zřejmé, že rozsah tohoto projektu bude široký a poskytne možnost všem žákům 2. stupně školy se do projektu zapojit podle obsahu učiva různých vyučovacích   předmětů v daném ročníku. Protože hlavním cílem projektu byla tvorba a instalace informativní tabule ve volné přírodě, probíhala realizace projektu rovněž v závislosti na počasí a ročním období po dobu téměř celého školního roku.

V přípravné fázi bylo důležité oslovit a připravit na spolupráci instituce i jednotlivce, jmenovitě městský úřad, archiv, SOU, služby města, rybářský svaz, myslivecké sdružení, folkovou skupinu Rybníkáři, klub seniorů, ale i pamětníky a znalce přírody z řad občanů města.

Vyučující předmětů, které svým obsahem odpovídaly potřebám práce na projektu, vytvořili projektový tým. Podělili se o zodpovědnost za jednotlivé cíle projektu, zpracovali tematické plány předmětů s přihlédnutím k projektovým činnostem, připravovali motivační aktivity a společně s dětmi pracovali na tvorbě žákovských projektových skupin. Žáci zakládali portfolia a projektové deníky, vydávali se na první expedice do okolní přírody. Každá skupina si kompletovala svůj úkol samostatně.

Vznikly tyto tři hlavní projektové skupiny:
skupina historiků  (7. B)
skupina přírodovědců (7. A)
skupina dokumentaristů (9. ročník)

Lesní rybníkySkupina historiků si stanovila otázky, na které měla hledat odpověď. V září pak navštívila Statní okresní archiv v Českých Budějovicích. Cílem bylo získat za pomoci odborného konzultanta – ředitele archivu, ze starých map a knih informace o historii soustavy zaniklých i stávajících lesních rybníků v oblasti lišovských Zadních klínů. Některé informace dohledávali žáci na internetu a v kronice města, nebo je získávali při besedách se seniory.

Skupina přírodovědců se rozdělila na týmy botaniků, zoologů, vodních biologů a dokumentaristů. Žáci samostatně plnili úkoly v oblasti zkoumání výskytu rostlin a živočichů. V terénu prováděli nácvik určování přírodnin podle klíčů a atlasů, tvořili herbáře, statisticky zpracovávali druhové zastoupení stromů na hrázi. Aktivně se zapojovali do tvorby pomůcek pro mladší spolužáky. Účastnili se výlovu rybníka Rožmberk a vyslechli přednášku o historii rybníkářství v jižních Čechách.

Slavnostního zahájení projektu se skupinou Rybníkáři (6. října v místním biografu) se zúčastnila celá škola. Žáci v roli vodníka a víly celý program samostatně moderovali a obsluhovali aparaturu. Setkání se zúčastnil starosta města, o projektu byl natočen rozhovor do Českého rozhlasu.

Na pracovním setkání všech skupin před parlamentem školy se všichni účastníci seznámili s vytyčenými cíli a smyslem celého projektu.

Ve fázi realizace se do projektu zapojily všechny třídy druhého stupně. V hodinách českého jazyka pracovali žáci s textem pověsti o utopené svatbě. Pověst se stala námětem textu kramářské písně (v 6. ročníku) a na podobné pohádkové motivy tvořily děti scénář a dramatizaci příběhu při literárně dramatické výchově v 7. ročníku. V  8. a 9. ročníku vznikala přírodní lyrika s tématem rybníků a jihočeské krajiny. V hodinách výtvarné výchovy se staly rybníky, příroda, pověsti i historie nevyčerpatelným zdrojem inspirace, žáci vytvářeli krajinomalby a ilustrace k pověsti i k básním, malovali kulisy, tvořili kostýmy.

Přírodovědci i historici třídili získané informace, zpracovávali pracovní listy, připravovali text informačního letáčku a tabule k prvnímu zastavení naučné stezky.

Konala se první setkání s pamětníky – seniory, hlavní projektové týmy seznamovaly se svou prací na projektu žáky školy i lišovskou veřejnost. Žáci se učili vést sami řízenou diskusi, předávat, ale i doplňovat si informace na besedě s občany města.

V únoru byla zahájena spolupráce s SOU Lišov na výrobě stojanu pro informační tabuli. Z poznatků sestavili žáci pod vedením učitelů text i obrázky pro propagační materiál, který je součástí prezentace města v informačním centru. Stezka navazuje na síť turistických stezek vytvořených městem.

Lesní rybníkyV březnu žáci slavnostně otevřeli výstavu k projektu, kde prezentovali svoji práci nejen prostřednictvím listinných dokumentů a fotografií, ale i řadou výtvarných prací. Na výstavě se podíleli i žáci 1. stupně a děti z mateřské školy. Práce žáků vzbudila zájem veřejnosti, občané s nadšením s dětmi diskutovali a nabízeli další možnost spolupráce i poskytnutí materiálů k projektu.

Završením celého projektu byl veselý průvod vodníků, víl, lesních a vodních strašidel městem k rybníku Utopený a následující slavnostní Projektový večer – pásmo povídání, zpívání, tance a hraní na téma Lesní rybníky. Program žáci školy věnovali sobě, ale i široké lišovské veřejnosti, zejména těm občanům a institucím, kterým chtěli poděkovat za spolupráci.

Celý projekt byl průběžně samotnými žáky dokumentován. Jeden z rodičů natočil o projektu DVD.

Školní naučná stezka Lesní rybníky má své první zastavení u rybníka Utopený. Informační tabule již od počátku května poskytuje turistům informace o historii soustavy lesních rybníků, o přírodě v jejím okolí a orientační plánek, podle kterého mohou už nyní navštívit všechna místa celé budoucí naučné stezky.

Podrobný harmonogram projektu

Forma zápisu: Čas / Aktivita / Cíl aktivity / Vazba na ŠVP: Klíčové kompetence (KK), Průřezová témata (PT), Vzdělávací oblasti (VO)

červen 2010
Motivační aktivity
(vycházka, www.staremapy.cz)
Vzbuzení zájmu o místo, přírodu a její ochranu
KK: k učení, občanské
PT: OSV
VO: Člověk a příroda, Člověk a společnost (orientace v terénu a v mapách, poznávání kladného a záporného vlivu člověka na životní prostředí)

červen
Budování týmů – setkání pracovních skupin
Založení deníku
Vytvoření struktury týmů a prožití týmových rolí
Dokumentace práce
KK: k řešení problémů, komunikativní, k učení, pracovní
PT: OSV

záříLesní rybníky
Práce v terénu
Besedy s pamětníky: Seznámení všech pedagogických pracovníků školy s harmonogramem projektu
Sběr informací
Navázaní kontaktu s komunitou
KK: občanské, komunikativní, k učení, pracovní (orientace v terénu i v mapách)
PT: VDO

14. září
Práce v terénu
Návštěva archivu, setkání s PhDr. Danielem Kovářem
Sběr informací
Badatelská činnost
Beseda
KK: pracovní, k učení, k řešení problémů

Lesní rybníkyzáří - říjen
Část expediční
Sběr a určování přírodnin
Zkoumání terénu

Malba v plenéru
Tvorba literárních textů
(přírodní lyrika)
Rozvoj citového vztahu k místu, výtvarné dovednosti
KK: k řešení problémů, komunikativní, pracovní
PT: ENV, OSV

6. října
Koncert folkové skupiny – „Rybníkáři“
slavnostní představení projektového záměru a projektových skupin všem žákům školy

7. říjen
Výlov Rožmberka
Motivace – vzbuzení zájmu o práci a podíl na realizaci projektu
Motivace
KK: občanské, komunikativní, k učení
PT: VDO

říjen
Pověst a etymologie místních jmen
Tvorba textů
Tvorba textu pověsti
Scénář divadelního představení
KK: komunikativní, k učení
sociální a personální

říjen - listopad
Individuální práce ve skupinách
Prezentace skupin v rámci tříd
Sběr a třídění dat
KK: k řešení problémů, sociální a personální

6. prosince
ve 13. 30 hod.
Setkání všech pracovních skupin
Přehled průběžných výsledků – řízená diskuse
Výroba rekvizit,
Výroba kulis, tvorba kostýmů

13. prosince, 13. 30 hodLesní rybníky
První prezentace zpracovaných dat před parlamentem školy
KK: sociální a personální, pracovní, občanské, komunikativní,
PT: MV, OSV

10. leden 2011, 16.00 hod.
Setkání s Klubem seniorů a lišovskou veřejností v prostorách MÚ Lišov
Prezentace práce před kulturní komisí
Řízená diskuse – doplňování informací
KK: sociální a personální, pracovní, občanské, komunikativní, k učení
PT: MV, OSV, VDO

únor
Příprava textu pro informační tabuli a propagačních materiálů
Scénář pro DVD, zpracování textu pro informační tabuli

18. březen
Výstava v prostorách školy
Vernisáž  ve Schwarzenberském špitále (výstavní síň)
Zveřejnění propagačních materiálů – informační letáček s mapkou naučné stezky, v programu slavnostní odhalení informační tabule
Předání získaných poznatků veřejnosti
- beseda s občany města
KK: občanské, komunikativní
PT: ENV, OSV

duben - květen
(podle počasí)
Osazení místa lavičkami a informační tabulí – veselý průvod městem k rybníku – na hrázi dramatizace pověsti
Záznam na DVD
Informace do regionálních medií a na web. stránky školy
Prezentace výsledků práce
KK: pracovní, občanské, komunikativní
PT: MV

8. červen, 18.00 hod
Projektový večer“ – Kulturní dům Lišov
Zábavné pásmo pro rodiče a veřejnost, pásmo povídání, čtení zpívání a hraní o tom, jak jsme tvořili projekt + promítání DVD
KK: občanské, komunikativní
PT : ENV, OSV

Výsledky jednotlivých aktivit 

Lesní rybníkybyla vytvořena legenda pro informační tabuli k rybníku Utopený
ve spolupráci s SOU Lišov byl vyroben stojan pro informační tabuli
žáci s učiteli vytvořili pomůcky pro výuku, dokumentaci textovou i fotografickou
byly zpracovány i digitální učební materiály
vznikl propagační materiál k naučné stezce
uskutečnila se beseda s občany města
slavnostní vernisáží byla otevřena výstava, která dokumentovala práci na projektu
s novou turistickou sezónou – květen 2011 – byla otevřena nová etapa naučné stezky
konal se průvod vodníků a víl městem k rybníku Utopený
proběhl slavnostní Projektový večer v kulturním domě (divadelní představení, taneční a pěvecké vystoupení, povídání o projektu)
byl vytvořen záznam na DVD

Prezentace projektu v médiích

Výchova k udržitelnému rozvoji. Projekt Lesní rybníky, Lišovský zpravodaj 3/2010
Zprávy o projektu Lesní rybníky, Lišovský zpravodaj 4/2010
Rozhovor s Jaroslavou Veberovou o projektu Lesní rybníky v pořadu Druhý dech, Jihočeský rozhlas, premiéra dne 28. října 2010
První výstava patří školákům, Jihočeské listy, březen 2011
Na procházku se školáky, Lišovský zpravodaj 2 /2011

Systém pedagogického hodnocení

Hodnocení ze strany učitelů – průběžné pedagogické pozorování
aktivní zapojení v práci
schopnost pracovat v týmu – spolupráce
kvalita odvedené práce
odborná i estetická kvalita prezentace
změna vztahů mezi žáky, žáky a učiteli, školou a veřejností
dotazníky před zahájením projektu a po ukončení projektu (učitelé i žáci)
mapa školy

Žáci byli v rámci předmětů hodnoceni známkou, za mimořádnou prezentaci projektu na veřejnosti (při besedách a kulturních vystoupeních) byli oceněni písemnou pochvalou.

Sebehodnocení žáků
diskuse o výsledcích práce, splnění cílů
hodnocení formou dotazníků

Zdroje

Archivní materiály, například staré kroniky nebo mapové podklady – poskytl Statní okresní archiv v Českých Budějovicích, ředitel PhDr. Daniel Kovář
Vyprávění pamětníků: Bicera Miloslav, Čapek Jaromír, Soukup Pavel
Pamětní kniha města Lišova, II. – IV. díl (uloženy na MÚ Lišov)
Kovář, D.: Lišov 1334 – 2004. Stránky z dějin jihočeského města, vydalo Město Lišov 2004
Vašek Václav: Historie kraje lišovského, Strakonice 1941.
www.mapy.cz, www.staremapy.cz
www.archivnimapy.cuzk.cz

Pomůcky, materiál
Pomůcky – fotoaparáty, školní PC s barevnou tiskárnou, botanické klíče, encyklopedie, staré mapy a současné mapování
Materiál – výtvarné potřeby, potřeby pro tisk dokumentů a fotografií, CD pro záznam fotografií a textů, materiál na výrobu stojanů

Hodnocení projektu

1. Hodnocení naplnění hlavních cílů

 • probuzení zájmu o historii a současnost lišovské krajiny
 • aktivně se zapojit do tvorby nových hodnot – naučná stezka
 • propojení školních teoretických poznatků s praktickými činnostmi
 • posílení komunikace mezi žáky a schopnosti pracovat ve skupině
 • prohloubení vztahu s městskou komunitou
 • posílení pocitu zodpovědnosti za stav přírody v okolí města

2. Hodnocení dodržení časového harmonogramu
3. Zapojení všech cílových skupin
4. Kvalita prezentace na veřejnosti – účast partnerů
5. Vedení pracovní dokumentace
6. Množství vytvořených pomůcek
7. Množství zrealizovaných hodin projektového vyučovaní

Dokumentace

Průběžná fotodokumentace všech aktivit.
Pravidelné zápisy do deníku.
Zápisy vyučujících v třídních knihách.
Příloha ve ŠVP, tematické plány.
Prezentace na webu školy a DVD
Informace pro veřejnost v Lišovském zpravodaji.
Zprávy v Lišovském hoblíčku (školní časopis).
Články do Jihočeských listů (regionální deník).

Po skončení projektu

Část dokumentace bude uložena ve školním archivu.
Část dokumentace bude tvořit trvalou výzdobu školy a budovy městského úřadu.
Část dokumentace bude sloužit jako vyučovací pomůcka.

 

Lesní rybníky